Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρης Αυγενάκης είχε φέρει στη Βουλή το ζήτημα της «αλλαγής στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων, Αγροτικών Προϊόντων, εφοδίων και εισροών» μέσω της Κοινοβουλευτικής του παρέμβασης προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Αντώνη Μανιτάκη.

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση απέστειλε την εξής απάντηση: «Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είχε συμμετάσχει στην απλούστευση των διαδικασιών του Ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α΄ 89) και συγκεκριμένα στο άρθρο 1 της ΚΥΑ των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 (Α΄ 89) με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Υποβολή αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών και διαδικασία εγγραφής στο Ενιαίο μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011, καθώς και το περιεχόμενο του Μητρώου» (ΦΕΚ Β΄ 593).

Με το άρθρο 1 της εν λόγω ΚΥΑ αντικαταστάθηκε με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 η υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στις περιπτώσεις γ, ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 3955/2011 που αφορούν βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πιστοποιητικά από το κατά τόπον αρμόδιο Πρωτοδικείο και βεβαίωση ποινικού μητρώου τύπου Β. Επίσης, έχει εκδοθεί ΚΥΑ των συναρμόδιων Υπουργών με θέμα

«Τροποποίηση της αριθμ. 230/20798/21-2-2012 Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 593)» (ΦΕΚ Β΄ 1913), με την οποία αντικαθίσταται η παράγραφος του άρθρου 2 της ΚΥΑ 230/20798/21-2-2012 και δίνεται παράταση στην ημερομηνία εγγραφής στο ενιαίο Μητρώο Εμπόρων, Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών ως τις 31/12/2012.

Ωστόσο ζητήματα όπως οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο άπτονται της αποκλειστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, το οποίο είναι συνερωτώμενο και καθ’ ύλην αρμόδιο για τον καθορισμό του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΔΜΗΔ δεν είναι αντίθετη με την εξαίρεση εμπόρων και άλλων οργανωμένων λαχαναγορών από την υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής για την εγγραφή τους στο εν λόγω Μητρώο, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνεί και το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο».