Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 16/11/2012, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης στην εισήγησή του αναφέρθηκε στις επισημάνσεις τις οποίες έκανε στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. αναφορικά με τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στην λειτουργία της Τ.Α. η εφαρμογή του Ν. 4093/2012, που πρόσφατα ψηφίσθηκε.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος τόνισε ότι οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου, αφενός θα καταστήσουν τους Δήμους ουσιαστικά ανενεργούς και θα υποβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες και αφετέρου με οριζόντια, σκληρά και ανάλγητα μέτρα θα οδηγήσουν τους εργαζομένους μέσω του μέτρου της διαθεσιμότητας ή της αργίας, στην απόλυση.

Επίσης ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά με την πρωτοβουλία την οποία ανέλαβαν τα συλλογικά όργανα για την άμεση σύγκληση έκτακτου συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε., προκειμένου ενιαία και αποτελεσματικά να αντιμετωπισθεί όχι μόνο η απαξίωση αλλά και η ουσιαστική άρση του αυτοδιοίκητου των Ο.Τ.Α. από το κράτος.

Στην συνέχεια, σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά με την υπ’ αριθμ. 338/2012 απόφασή του, ομόφωνα προχώρησε στην έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:

«Α. Να μην εφαρμοσθεί η διάταξη του νόμου 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 -2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν, 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 -2016», που αφορά μεταξύ άλλων και την άμεση διαθεσιμότητα των εργαζομένων, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με την αργία.

Β. Το Δημοτικό Συμβούλιο αξιώνει και απαιτεί συλλογικά, αλληλέγγυα και συνυπεύθυνα από τον Δήμαρχο Πλατανιά τα εξής:

1)   Να μην υπογράψει καμία διαπιστωτική πράξη διαθεσιμότητας ή αργίας.

2)  Να δώσει εντολή στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προσωπικού να μην αποσταλούν οι ονομαστικές καταστάσεις και τα στοιχεία των υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας.

3)  Να μην προχωρήσει σε καμία κατάργηση οργανικής θέσης μέσα από το νέο Οργανισμό που έχει συγκροτηθεί.

4)  Να αποστείλει την ως άνω αναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην Κ.Ε.Δ.Ε., ζητώντας την επικαιροποίηση της από 11/11/2012 απόφασής της η οποία θα πρέπει να είναι πιο σαφής και εμπεριστατωμένη, ως προς τις τελικές αποφάσεις και προτάσεις της προς τους Δήμους.

Γ. Να απαλλαγούν οι υπηρεσιακοί παράγοντας από την απειλή του νόμου για πειθαρχικό αδίκημα, σε περίπτωση μη αποστολής των στοιχείων των εργαζομένων.

Δ. Να διερευνηθεί η νομική προσφυγή στο ΣτΕ, σε συνεργασία και με άλλους Δήμους ή Συλλογικούς Φορείς της Αυτοδιοίκησης, για την συνταγματικότητα του ανωτέρω Νόμου καθώς και για τη νομιμότητα των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων στους Δήμους, χωρίς τη μεταφορά των ανάλογων πόρων».