Το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) ενημερώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η πρώτη αναθεώρηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και η οριστικοποίηση της δεύτερης έκδοσής του, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2013. Η έκδοση αυτή θα ισχύει έως την επόμενη ανασκόπησή του, που θα ανακοινωθεί με σχετική απόφαση του ΕΣΕΔ.

Για την τρέχουσα χρήση, 2012, ισχύει η έκδοση του Μαρτίου 2011, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΕΣΕΔ ( www.esed.org.gr). Σκοπός της αναθεώρησης είναι η ανασκόπηση της εφαρμογής του Κώδικα, η ενημέρωσή του σύμφωνα με τις εξελίξεις στις βέλτιστες πρακτικές και στο κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και σύμφωνα με τις ανάγκες του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου. Κατά την αναθεώρηση του Κώδικα, ανάμεσα σε άλλα, θα ληφθούν υπόψη:

Οι τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στους αντίστοιχους κώδικες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι πρωτοβουλίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,τα συμπεράσματα των ερευνών υιοθέτησης και εφαρμογής της πρώτης έκδοσης του Κώδικα.

Το προσχέδιο, της πρώτης αναθεώρησης του Κώδικα, θα αναρτηθεί εντός του Δεκεμβρίου στο δικτυακό τόπο του ΕΣΕΔ προς διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει τέσσερις εβδομάδες.protothema.gr