Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα γίνει τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτίριο Λότζια – Πλατεία Λιονταριών).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη.

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.1. Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ τριμήνου 2012, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 40464/05-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού και τη με αριθμ. 611/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής - (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).

1.2. Μετατροπή του με αριθμ. 121658 Τραπεζικού λογαριασμού όψεως από έντοκο σε άτοκο, που τηρεί η Περιφέρεια Κρήτης στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα με τίτλο ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 1-4 WALKER για το έργο: «Εμπλουτισμός Τουριστικών Υποδομών και Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και Προβολής Περιπατητικών Διαδρομών σε νησιωτικές περιοχές, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 18452/29-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Νικόλαος Καστρινάκης).

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1. Έγκριση για:
α) 1η τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης 2012 της Περιφέρειας Κρήτης,
β) 3η τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης 2012 της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Ηρακλείου
γ) 1η τροποποίηση του Σχεδίου Δράσης 2012 της Περιφέρειας Κρήτης – Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ.: 34399/13-11-2012, 45564/15-11-2012 και 45671/13-11-2012 έγγραφα της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Κρήτης- (εισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες των Π.Ε.)
2.2. Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα της μελέτης «Μελέτη Παράκαμψης Χανίων, κόμβος σύνδεσης με λιμάνι Σούδας και αεροδρόμιο» με την διαδικασία που προβλέπεται στην ισχύουσα για το έργο νομοθεσία (Ν. 716/77), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 42311/26-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).
2.3. Έγκριση τμηματικής παραλαβής του έργου: «Τμηματική βελτίωση Π.Ε.Ο. Ρεθύμνου στα όρια του Νομού» με την διαδικασία που προβλέπεται στην ισχύουσα για το έργο νομοθεσία (Ν. 716/77), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 40867/31-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων - (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).
2.4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μελέτη πλαίσιο Γεωτεχνικών εργασιών», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 17711/30-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου κ. Νικόλαος Καστρινάκης).
2.5. Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα της μελέτης «Ολοκλήρωση μελέτης Νότιου Οδικού Άξονα Ν. Κρήτης (Οδικά τμήματα Μοίρες – Βιάννος – Ιεράπετρα» με την διαδικασία που προβλέπεται στην ισχύουσα για το έργο νομοθεσία (Ν. 716/77), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 42312/26-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).
2.6. Κρίση της από 6-8-2012 ένστασης του μελετητικού γραφείου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ» κατά του Πρακτικού II της επιτροπής αξιολόγησης της μελέτης: «Συμπληρωματικές Μελέτες Έργων χρηματοδοτούμενων από το Ε.Σ.Π.Α. και λοιπών έργων της Π.Ε.Η. Εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών και μελετών για το έργο Δρόμος Γάζι – Κρουσώνας & για λοιπά έργα της Π.Ε.Η.», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 37729/14-09-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).
2.7. Εξέταση ενστάσεων κατά του Πρακτικού ΙΙΙ των Επιτροπών Διαγωνισμού για την ανάθεση των μελετών: «Μελέτη ενοποίησης Αρχαιολογικών χώρων Κνωσού, Καρτερού και Αρχανών» και «Μελέτη ενοποίησης Αρχαιολογικών χώρων Μεσαράς», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 39375/29-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης).
2.8. Ενημέρωση σχετικά με την Ενδιάμεση αναφορά τρίτου παραδοτέου της πράξης «Σχεδιασμός και υποστήριξη για τη δημιουργία παρατηρητηρίου Δημόσιων μελετών και Έργων της Περιφέρειας Κρήτης» - (εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νίκος Ξυλούρης)

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

3.1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της 7ης ΥΠΕ για την πράξη «Κατασκευή πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σφακίων» και υποβολή πρότασης του έργου προς ένταξη και χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2011-2013, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 30408/16-10-2012 έγγραφο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).
3.2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης – ΠΕ Χανίων και του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων (Λ.Τ.Ν.Χ.) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη τμήματος κρουαζιέρας Λιμένα Σούδας» , σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 30342/12-11-2012 έγγραφο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης).
3.3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ανωγείων, για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Περιφέρειας Δήμου Ανωγείων», σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων - (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).
3.4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ανωγείων και του ΟΑΔΥΚ, για την εκτέλεση του έργου: «Εκπόνηση μελετών έργων ΕΣΠΑ Δήμου Ανωγείων», σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων - (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).
3.5. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης και του Δήμου Μυλοποτάμου, για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας – διαγράμμιση οδικού δικτύου περιφέρειας Δήμου Μυλοποτάμου», σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων - (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).
3.6. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 80/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και αφορά την εκτέλεση του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών και πυροπροστασία πυρόπληκτων οικισμών Δήμου Αγίου Βασιλείου», σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων - (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή) .
3.7. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης-Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης του Δήμου Αγ. Βασιλείου και του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης, για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση της ζημιάς του προσήνεμου μόλου Αγ. Γαλήνης», σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων - (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή) .
3.8. Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και 17 Δήμων της Περιφέρειας, για την «Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 41175/10-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης - (εισηγητής ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης).

4. ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

4.1. Α)Θεώρηση επαγγελματικής άδειας του Ζωγραφάκη Παντελή του Κίμωνα,
Β) αλλαγή κατηγορίας του πωλούμενου είδους στην επαγγελματική άδεια λαϊκών αγορών α) της Μακριδάκη Χρυσής του Παντελή και β) της Γεωργίου Αννούλας του Γεωργίου,
Γ) Μεταβίβαση: α) της αριθμ. 205 επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών του Λιονάκη Μηνά του Χρήστου στην Λιονάκη Ελένη του Μηνά, Π.Ε. Ηρακλείου, β) της αριθμ. 66 επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών του Κλινάκη Αντωνίου του Αντωνίου στη σύζυγό του Κλινάκη Θεανώ του Ιωάννη, σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 9460/01-10-2012, 9842/19-11-2012 έγγραφα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου κ. Ευριπίδης Κουκιαδάκης.)
4.2. α) Προσωρινή ανάκληση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών της Καρτσωνάκη Δέσποινας του Εμμανουήλ και β) Διαγραφή και ανάκληση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών του Στεφανίδη Γεωργίου του Παύλου, Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με τα αριθμ. πρωτ. 4615/23-10-2012 και 4599/19-10-2012 έγγραφα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ Απόστολος Βουλγαράκης).
4.3. Έγκριση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό θέσεων των Λαϊκών Αγορών στην Π.Ε. Χανίων και ορισμός εκπροσώπου του Π.Σ. για την εποπτεία της διαδικασίας κλήρωσης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 5026/15-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων – (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων κ Απόστολος Βουλγαράκης).
4.4. Έγκριση πώλησης ειδών περισσότερων κατηγοριών από την έμπορο λαϊκών Αγορών κα Περάκη Ευαγγελία Π.Ε. Ρεθύμνου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 3011-1/19-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνου – (εισηγητής η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή).
5. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
5.1. Επικύρωση των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της με αριθμ. 11/ 17-09-12 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης - (εισηγητής ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γιώργος Πιτσούλης).