Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων ότι από τις 27-11-2012 μέχρι και την 30-11-2012 και ώρα 13:00 μπορούν να εκδηλώσουν την επιθυμία τους αναφορικά με την προμήθεια με υγρά καύσιμα, των πλωτών και χερσαίων μέσων της για το έτος 2012 – 2013.

Η προμήθεια θα είναι τμηματική και θα αφορά ποσότητες πετρελαίου κίνησης περίπου σαράντα χιλιάδων λίτρων (40.000 λιτ.) και αμόλυβδης βενζίνης περίπου δέκα χιλιάδων λίτρων (10.000 λιτ.), ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η προμήθεια που πρόκειται να αναληφθεί από μειοδότη, θα γίνεται με βάση ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής πώλησης που εκδίδεται εβδομαδιαία από την Περιφέρεια Κρήτης (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου).

Η αποπληρωμή της δαπάνης θα γίνεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών τόσο από την Υπηρεσία όσο και από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Η παράδοση των καυσίμων για τα πλωτά μέσα θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου με ειδικό όχημα του πρατηριούχου, ενώ για τα χερσαία μέσα στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου.

Οι προσφορές, με το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής πώλησης, να προσκομιστούν ιδιοχείρως, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, εσώκλειστες σε φάκελο επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.