Το Eurogroup θεωρεί ότι έχει επιτευχθεί πλήρης συμφωνία σε επιτελικό επίπεδο μεταξύ Ελλάδας και Τρόικας για την επικαιροποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας. Επίσης, θεωρεί ότι σύμφωνα με την τρόικα, η Ελλάδα έχει θέσει σε εφαρμογή όλα τα εκ των προτέρων συμφωνηθέντα μέτρα.

Πιο συγκεκριμένα, το Eurogroup χαιρετίζει την τελευταία εκτίμηση της τρόικας σύμφωνα με την οποία, η Ελλάδα έχει εκτελέσει με ικανοποιητικό τρόπο ένα ευρύ σύνολο μεταρρυθμίσεων, καθώς και τον προϋπολογισμό για το 2013 και μια φιλόδοξη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική πολιτική για το 2013-16.

Το Eurogroup παρατήρησε με ικανοποίηση ότι το επικαιροποιημένο πρόγραμμα περιλαμβάνει την υιοθέτηση από την Ελλάδα νέων μέσων για την ενίσχυση της εφαρμογής του προγράμματος, ιδίως μέσα από διορθωτικούς μηχανισμούς για τη διασφάλιση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων και των ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και μέσα από ισχυρότερους κανόνες εκτέλεσης του προϋπολογισμού και παρακολούθησης.

Η Ελλάδα έχει επίσης ενισχύσει σημαντικά τον ειδικό λογαριασμό για την εξυπηρέτηση του χρέους. Η Ελλάδα θα μεταφέρει σε αυτόν το λογαριασμό όλα τα έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων, τα πρωτογενή πλεονάσματα που προβλέπονται στο πρόγραμμα, καθώς και το 30% των επιπλέον πρωτογενών πλεονασμάτων, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις πληρωμές για την εξυπηρέτηση του χρέους σε τριμηνιαία βάση. Η Ελλάδα θα αυξήσει επίσης τη διαφάνεια και θα παρέχει πλήρη εκ των προτέρων και εκ των υστέρων πληροφόρηση στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF)/ Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM) για τις συναλλαγές του ειδικού λογαριασμού.

Το Eurogroup επαίνεσε ξανά τις αρχές για την ισχυρή δέσμευση που επέδειξαν στο πρόγραμμα προσαρμογής και επανέλαβε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Έλληνες πολίτες. Το Eurogroup σημείωσε ότι οι προοπτικές για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους έχουν επιδεινωθεί σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2012, όταν αποφασίστηκε το δεύτερο πρόγραμμα, κυρίως λόγω της επιδείνωσης της μακροοικονομικής κατάσταση και των καθυστερήσεων στην εφαρμογή του προγράμματος.

Το Eurogroup έκρινε ότι η απαραίτητη αναθεώρηση των δημοσιονομικών στόχων και η σιωπηρή αναβολή του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος 4,5% του ΑΕΠ από το 2014 στο  2016 απαιτεί μια ευρύτερη έννοια της βιωσιμότητας του χρέους που περιλαμβάνει χαμηλότερα επίπεδα χρέους σε μεσοπρόθεσμη βάση, εξομάλυνση της τρέχουσας χρηματοδοτικής καμπύλης μετά το 2020 και τη διευκόλυνση της χρηματοδότησής του.

Το Eurogroup ενημερώθηκε ότι η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο λήψης ορισμένων μέτρων μείωσης του χρέους στο εγγύς μέλλον, που μπορεί να περιλαμβάνουν την επαναγορά με δημόσιο διαγωνισμό χρέους από διάφορες κατηγορίες ομολόγων. Αν τελικά επιλεγεί αυτή η κατεύθυνση, οποιεσδήποτε τιμές προσφοράς ή ανταλλαγής ομολόγων δε θα είναι υψηλότερες από εκείνες που ήταν κατά το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012.

Το Eurogroup θεωρεί ότι, για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, θα πρέπει να εξετασθούν σενάρια διαχείρισης στοιχείων παθητικού σε σχέση με τα εναπομείναντα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των βαρών.

Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, αφού λάβουν τη διαβεβαίωση των αρχών για την απόφασή τους να προχωρήσουν τη δημοσιονομική και διαρθρωτική μεταρρύθμιση και αφού υπάρξει θετικό αποτέλεσμα από ενδεχόμενη διαδικασία επαναγοράς χρέους, θα ήταν διατεθειμένα να εξετάσουν τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

•      Μείωση κατά 100 μονάδες βάσης του επιτοκίου της Ελλάδας για τα δάνεια που παρέχονται στο πλαίσιο της Ελληνικής Δανειακής Διευκόλυνσης (GLF) (σ.σ. αφορά τα διμερή δάνεια του πρώτου μνημονίου). Τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε οικονομικό πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν στη μείωση των επιτοκίων της GLF για την περίοδο κατά την οποία λαμβάνουν τα ίδια οικονομική βοήθεια.

•      Μείωση κατά 10 μονάδες βάσης του κόστους του τέλους εγγυήσεων που καταβάλλεται από την Ελλάδα για τα δάνεια του Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Επέκταση της λήξης των διμερών δανείων και των δανείων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) για 15 χρόνια και αναβολή των πληρωμών τόκων από την Ελλάδα για τα δάνεια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) για 10 χρόνια. Τα μέτρα αυτά δεν επηρεάζουν την πιστοληπτική αξιολόγηση του EFSF, η οποία υποστηρίζεται από τις εγγυήσεις των κρατών - μελών.

•      Δέσμευση των κρατών μελών να περάσουν μέσω της εθνικής κεντρικής τράπεζάς του στον ειδικό λογαριασμό της Ελλάδας το ποσό που τους αναλογεί από τα έσοδα του χαρτοφυλακίου του προγράμματος επαναγοράς ομολόγων (SMP) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αρχή γενομένης από το οικονομικό έτος 2013. Τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε οικονομικό πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωμένα να συμμετάσχουν σ΄αυτό το πρόγραμμα για την περίοδο κατά την οποία λαμβάνουν τα ίδια οικονομική βοήθεια.

Το Eurogroup τονίζει, ωστόσο, ότι τα προαναφερθέντα οφέλη των πρωτοβουλιών από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα αποδοθούν στην Ελλάδα σταδιακά και εξαρτώνται από την αυστηρή εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων μεταρρύθμισης κατά την περίοδο του προγράμματος, καθώς και κατά περίοδο παρακολούθησης μετά το πρόγραμμα.

Το Eurogroup είναι πεπεισμένο ότι, από κοινού, οι προαναφερθείσες πρωτοβουλίες από την Ελλάδα και τα άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα επαναφέρουν το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα σε μια βιώσιμη πορεία για την τρέχουσα και την επόμενη δεκαετία και θα διευκολύνουν τη σταδιακή επιστροφή της χώρας στις αγορές για χρηματοδότηση. Τα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα εξετάσουν περαιτέρω μέτρα και βοήθεια συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της χαμηλότερης συγχρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία ή/και περαιτέρω μείωση των επιτοκίων των διμερών δανείων, εφόσον είναι αναγκαίο, για την επίτευξη μιας περαιτέρω αξιόπιστης και διατηρήσιμης μείωσης του ελληνικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, όταν η Ελλάδα επιτύχει ένα ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα, όπως προβλέπεται στο σημερινό μνημόνιο, υπό την προϋπόθεση πλήρους εφαρμογής όλων των όρων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, ώστε να διασφαλιστεί ότι μέχρι το τέλος του προγράμματος του ΔΝΤ το 2016, η Ελλάδα μπορεί να φτάσει το ποσοστό του χρέους προς το ΑΕΠ στο 175% κατά το έτος αυτό, στο 124% του ΑΕΠ το 2020 και το 2022 το ποσοστό του χρέους προς το ΑΕΠ να είναι αισθητά χαμηλότερο στο 110%.

Όπως είχε αναφερθεί από το Eurogroup στις 21 Φεβρουαρίου 2012, έχουμε δεσμευτεί για την παροχή επαρκούς υποστήριξης προς την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του προγράμματος και μετά από αυτό, μέχρι να ανακτήσει την πρόσβαση στις αγορές, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις και τους στόχους του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Το Eurogroup καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έχουν διασφαλιστεί τα απαραίτητα στοιχεία ώστε τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν τις σχετικές εθνικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση της επόμενης εκταμίευσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), η οποία ανέρχεται σε 43,7 δισ. ευρώ. Εξ' αυτών, 10,6 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού και 23,8 δις. ευρώ σε ομόλογα του EFSF που προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα καταβληθούν το Δεκέμβριο. Η εκταμίευση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει σε τρεις υπο-δόσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2013, και συνδέεται με την εφαρμογή των ορόσημων του μνημονίου (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης τον Ιανουάριο) που θα συμφωνηθούν με την τρόικα.

Το Eurogroup θεωρεί ότι θα είναι έτοιμο να αποφασίσει και επισήμως για την εκταμίευση της δόσης έως τις 13 Δεκεμβρίου. Μόνη επιφύλαξη παραμένει η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών που προβλέπονται από τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών αφού θα έχει επανεξεταστεί η πιθανή διαδικασία επαναγοράς χρέους από την Ελλάδα.

 

protothema.gr