Ημερίδα με θέμα : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» θα πραγματοποιηθεί στα Ανώγεια τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 19:30
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικου Συμβουλίου Ανωγείων

Ο Δήμος Ανωγείων για την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση Κτηνοτροφικών αποβλήτων (IMAST) συμμετέχει ως επικεφαλής με εταίρους το :
a. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
b. Τον Δήμο Αραδίππου Κύπρου

Αντικείμενο του έργου  είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων ώστε :

- να μειωθούν οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης διάθεσης τους στο περιβάλλον,
- να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής και ευζωίας των ζώων,
- να προστατευθεί η υγεία κτηνοτρόφων, κατοίκων της υπαίθρου και φυσικά των καταναλωτών και
- να μεγιστοποιηθεί το όφελος για τα καλλιεργήσιμα εδάφη με τη διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων στις αγροτικές καλλιέργειες

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

- Καταγραφή (ποσοτική και ποιοτική) των κτηνοτροφικών μονάδων και των αποβλήτων που παράγουν στα όρια των εμπλεκόμενων Δήμων
- Καταγραφή των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην ασφάλεια και υγιεινή των ανθρώπων (κτηνοτρόφων, κατοίκων της υπαίθρου, καταναλωτών) και στο επίπεδο ζωής των ζώων σε σχέση με το υπάρχον σύστημα διάθεσης / διαχείρισης των αποβλήτων
- Ο σχεδιασμός ενός συστήματος κεντρικής διαχείρισης (συλλογής και επεξεργασίας)
- Ο σχεδιασμός ενός συστήματος επιτόπου διαχείρισης για μικρές ή / και απομονωμένες κτηνοτροφικές μονάδες
- Ο σχεδιασμός εναλλακτικών λύσεων βελτίωσης των υποδομών των στάβλων ώστε να διευκολυνθεί η συλλογή των αποβλήτων και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων
- Ο σχεδιασμός ενός συστήματος προώθησης των επεξεργασμένων αποβλήτων και υπολειμμάτων στη γεωργία.
- η ανάπτυξη ενός συστήματος περιβαλλοντικής / μικροβιολογικής παρακολούθησης αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού συστήματος διαχείρισης και υλοποίησή του
- η μεταφορά των ολοκληρωμένων και λειτουργικών συστημάτων σε οντότητες διαχείρισης και συνέχισης τους όπως ορίζει και η φιλοσοφία του παρόντος χρηματοδοτικού μηχανισμού

Ενέργειες που θα υλοποιηθούν

• Χαρτογράφηση σε βάση GIS των κτηνοτροφικών μονάδων και τοποθέτηση τους σε ειδικά «επίπεδα» ανάλογα την ποσότητα και την ποιότητα των αποβλήτων καθώς και την ποιότητα των εγκαταστάσεων σε ότι αφορά την ευκολία αποκομιδής και την ευζωία των ζώων.
• Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και υγιεινής των ανθρώπων (κτηνοτρόφων, κατοίκων της υπαίθρου, καταναλωτών) αλλά και του επιπέδου ζωής των ζώων σε σχέση με το υπάρχον σύστημα διάθεσης / διαχείρισης των αποβλήτων.
• Σύστημα αποκομιδής και συγκέντρωσης των αποβλήτων για εκείνες τις μονάδες που οι παραγόμενες ποσότητες κάνουν τη διαδικασία αυτή βιώσιμη και αποδοτική.
• Σύστημα επί τόπου σωστής διαχείρισης και επεξεργασίας για τις απομονωμένες μονάδες ή για εκείνες που η παραγόμενη ποσότητα κάνει οικονομικά ασύμφορη τη διαδικασία αποκομιδής.
• Δύο μονάδες – μια στα όρια του κάθε Δήμου – κομποστοποίησης δηλαδή αερόβιας βιοσταθεροποίησης, που θα επεξεργάζονται την πλειονότητα των κτηνοτροφικών αποβλήτων που παράγονται
• Σύστημα προώθησης σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις – όχι απαραίτητα στα διοικητικά όρια των δήμων – του παραγόμενου κόμποστ με έμφαση τις δενδρώδεις καλλιέργειες και ειδικότερα την ελιά.
• Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που θα περιλαμβάνει διαδικασίες παρακολούθηση φυσικοχημικών αλλά και μικροβιακών παραμέτρων σε όλο το φάσμα του συστήματος διαχείρισης και για όλες τις παραμέτρους του περιβάλλοντος (αβιοτικό, φυσικό, ανθρωπογενές)
• Ολοκληρωμένη διαδικασία μεταφοράς του συστήματος στις κατάλληλες δομές σε κάθε ένα Δήμο για τη συνέχιση του έργου πέρα από τα όρια του παρόντος χρηματοδοτικού μηχανισμού
• Λεπτομερές σχέδιο διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου τόσο προς τους φορείς που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων και υπολειμμάτων όσο και με την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

• Μείωση έως και εξάλειψη :
• των ποσοτήτων κοπριών που διατίθενται ανεξέλεγκτα είτε στο φυσικό περιβάλλον (ρέματα, πλαγιές κλπ), είτε στο ανθρωπογενές (χώρους απόθεσης αποβλήτων), είτε στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις
• των περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργεί το υπάρχον ανεξέλεγκτο σύστημα διάθεσης των κτηνοτροφικών αποβλήτων
• των κινδύνων για τη δημόσια υγεία (κτηνοτρόφων, κατοίκων την υπαίθρου και καταναλωτών) που δημιουργεί το υπάρχον ανεξέλεγκτο σύστημα διάθεσης των κτηνοτροφικών αποβλήτων.
• Σημαντική αύξηση :
• της ποσότητας υψηλής ποιότητας επεξεργασμένων αποβλήτων που θα οδηγηθούν στη γεωργία ως πρόδρομες μορφές της απαραίτητης οργανικής ουσίας
• της οργανικής ουσίας των καλλιεργήσιμων εδαφών τόσο στα όρια των Δήμων όσο και έξω από αυτά ως αποτέλεσμα του συστήματος διαχείρισης (συλλογή / επεξεργασία / προώθηση).
• Βελτίωση :
• των συνθηκών διαβίωσης των ζώων
• της διαδικασίας απομάκρυνσης των αποβλήτων από τις κτηνοτροφικές μονάδες
• των υποδομών των στάβλων για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αποκομιδής.
• Ύπαρξη ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης που θα εμπεριέχει:
• αποκομιδή, επεξεργασία και διάθεση κτηνοτροφικών και
• περιβαλλοντική παρακολούθηση της διαδικασίας
• Διάχυση των αποτελεσμάτων για την ενημέρωση :
• φορέων όπως ΟΤΑ, συνεταιρισμοί, ιδιώτες κ.λπ. σχετικά με τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του αναπτυσσόμενου συστήματος
• μελών της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για τα ευρήματα και τα αποτελέσματα του έργου

Πρόγραμμα της Ημερίδας

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012, Ώρα 17:00
Ανώγεια Ρεθύμνου Κρήτης
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανωγείων

19:30 – 20:00 Προσέλευση συμμετεχόντων
Καλωσόρισμα από το Δήμαρχο Ανωγείων κο Σωκράτη Σ. Κεφαλογιάννη
Χαιρετισμοί προσκεκλημένων

Παρουσίαση του προγράμματος «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων»
κος Γιάννης Μαυρογιάννης, Οικονομολόγος, Premium Consulting Κρήτης, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και Επενδύσεων
κος Θρασύβουλος Μανιός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

κος Πανούλης Χρήστος, Κτηνίατρος – Μικροβιολόγος Τροφίμων, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
«Ανθρώπινα και ζωικά απόβλητα : Επίδραση στη μικροβιολογική υγιεινή του υδάτινου περιβάλλοντος και στα τρόφιμα»
κα Ψαρουλάκη Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
«Νοσήματα στον άνθρωπο που σχετίζονται με την κακή διαχείριση των ζωικών αποβλήτων»

κα Ζαχαρένια Κεφαλογιάννη, Υπεύθυνη Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων
«Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αειφορική Διαχείριση»
Διάλλειμα
Συζήτηση – Τοποθετήσεις – Ερωτήσεις