Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης συνεδριάζει την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:
(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

1. Αποδοχή ή μη των προσφορών του ανοικτού επαναληπτικού Διαγωνισμού στα πλαίσια της πράξης: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Λειτουργίας Κέντρου Πολιτιστικής και Κοινωνικής Μέριμνας Ι.Μ. Ιεραπύτνης και Σητείας στην Ιεράπετρα» προϋπολογισμού 40.230,75 € μαζί με το Φ.Π.Α. και έγκριση για κατακύρωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.: 43087/12-08-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
2. Έγκριση αποτελέσματος της από 08-11-2012 δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων (2012)», προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 19633/13-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
3. Έγκριση διάθεσης επί πλέον πίστωσης για το έργο: «Βελτίωση κατά τμήματα δρόμου Οροπεδίου Λασιθίου – Καθαρό – Μάλλες», αναδόχου ΕΔΕ Αντ. Νίχλου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 19460/12-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Αντικατάσταση ιστών οδικού ηλεκτροφωτισμού ΚΤΕΟ Λασιθίου», προϋπολογισμού 36.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 19613/13-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
5. Αποδοχή ή μη του αιτήματος του αναδόχου του έργου για διάλυση της εργολαβικής σύμβασης κατασκευής του έργου: «Γεώτρηση Ανατολής», σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 18764/01-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ 46254/16-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης.
7. Έγκριση Παραχώρησης Χρήσης, Ορισμένου Χρόνου, Μηχανήματος Έργου (μικρού Εκσκαφέα – Φορτωτή (JCB)) ιδιοκτησίας ΠΕΧ στο Δήμο Αποκορώνου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 33863/16-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης:α) για πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων έτους 2013 της Δ.Τ. Έργων ΠΕΗ ποσού 6.190,00 € και β) για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ποσού 2450 €, σύμφωνα με τα αρ. πρωτ.: 46722/20-11-2012 και 47466/26-11-2012 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας: (υπόδηση 2.900,00 €) & (ένδυση 6.450,00 €) της Δ.Τ. Έργων Π.Ε.Η», σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 47178/23-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου.
10. Αποδοχή δωρεάν εκτέλεσης εργασιών συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστήρων της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 32885/06-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.
11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 34138/19-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.
12. Έγκριση εξουσιοδότησης στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων να διενεργήσουν διαγωνισμούς για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγών για τα τρόφιμα που συμπεριλαμβάνονται στα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 41 του ΕΚΠΟΤΑ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 34062/19-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε. Χανίων.
13. Έγκριση δαπανών για τη συνδιοργάνωση με το Δήμο Χανίων, το Δήμο Αποκορώνου και το Δήμο Πλατανιά, του 12ου Φόρουμ «Επικοινωνία & Επιχειρηματικότητα» στο Ινστιτούτο Επαρχιακού τύπου στα Χανιά, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 5836/20-11-2012 συνημμένη εισήγηση.
14. Μεταφορά συμμετοχής ΕΤΠΑ στον Κύπριο εταίρο για το έργο με τίτλο «I4WALKER : Εμπλουτισμός Τουριστικών Υποδομών και Υπηρεσιών και Αναδιοργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και Προβολής Περιπατητικών Διαδρομών σε νησιωτικές περιοχές» (Κ1_2_01/17-6-2011) ενταγμένο στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013», σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.
15. Διάθεση κενών βαρελιών προγράμματος δακοκτονίας 2012, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 8592/16-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λασιθίου.
16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 2685/21-11-2012 συνημμένη εισήγηση.
17. Έγκριση: α)Φιλοξενίας 2 γάλλων εισαγωγέων - διανομέων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στη γαλλική αγορά, έπειτα από πρόσκληση της Περιφέρειας, β) προμήθειας λουκέτου ασφαλείας (ατσάλι) για το κοινωνικό παντοπωλείο λόγω κλοπής, γ) εκδήλωσης για την απονομή του Σήματος Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας από την Περιφέρεια Κρήτης, που αφορά την πιστοποίηση του γαστρονομικού προγράμματος του Ξενοδοχείου Creta Maris και δ) εκδήλωσης για ανταλλαγή και γνωριμία καλών πρακτικών μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν τη διασύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον Τουρισμό, σύμφωνα με τη συνημμένη σχετική εισήγηση.
18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στο 4ο φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και προϊόντων Μέλισσας στις 7-9- Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 826/15-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας.
19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της ΔΑΟΚΠΕΗ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 17977/31-10-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου.
20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 310 € για εργασίες συστήματος συναγερμού, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 47487/27-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών Αρκαλοχωρίου.
21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 13633/20-11-2012 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης.
22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 13811/26-11-2012 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης
23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 81,18 ευρώ για την αποστολή δειγμάτων στο Γενικό Χημείο του Κράτους, σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 10004/23-11-2012 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου ΠΕ Ηρακλείου.
24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκτύπωση του φυλλαδίου δημοσιοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «eEnviPer – Ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 44832/06-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.
25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 400 € για τη συμμετοχή της Ε. Χατζηγιάννη, Αναπλ Προϊσταμένης Τμ Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης σε επιμορφωτικό πρόγραμμα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης με τίτλο «Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Αναζήτηση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και συγγραφή πρότασης χρηματοδότησης ”στην Αθήνα, στις 10-12 Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 47322/26-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού.
26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ηχητική κάλυψη θεατρικών παραστάσεων με την ερασιτεχνική θεατρική Ομάδα Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 19573/12-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για ανανέωση ονόματος (domain) της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 44773/06-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης, ποσού 737,39 € για την προμήθεια πετρελαίου και τη συνδρομή σε λογισμικό πρόγραμμα της Διεύθυνσης Π/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 14128/13-11-2012 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης.
29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 73.800 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών και ηλεκτρονικών υπολογιστών (μελάνια, δισκέτες, cd, dvd κλπ), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 47055/23-11-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης.
30. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 47159/23-11-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης.
31. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 186.000 € και έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Βελτίωση – Συντήρηση πρασίνου Εθνικού Οδικού Δικτύου Κρήτης» και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας του διαγωνισμού και παραλαβής, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 47252/23-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού
32. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και υάλινων σφαιριδίων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 73.000 € μαζί με το ΦΠΑ, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 47248/23-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.
33. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000 € μαζί με το ΦΠΑ, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 47245/23-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.
34. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και παραλαβής για τους διαγωνισμούς:α) προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και υάλινων σφαιριδίων και β) προμήθειας ψυχρού ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ.: 47242/23-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού.
35. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου, κατά την δικάσιμο που έχει οριστεί στις 05-12-2012, για την εκδίκαση αίτησης των Μαρίας Λουκάκη κ.α. περί αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης από απαλλοτρίωση, σύμφωνα με τα αρ. πρωτ.: 19184/09-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
36. Δικαστική εκπροσώπηση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Χανίων, κατά την εκδίκαση αγωγής και προσφυγής της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ» κατά της πρώην Ν.Α. Λασιθίου, σύμφωνα με τα αρ. πρωτ.: 17384/23-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.
37. Έγκριση μετακινήσεων
38. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Ηρακλείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000 ΕΥΡΩ χωρίς το Φ.Π.Α. και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση
39. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανέγερση πενταόροφου κτιρίου με υπόγειο στα Χανιά για τη στέγαση υπηρεσιών της ΠΕΧ» σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 34589/27-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων .
40. Έγκριση των όρων προκήρυξης δημόσιου φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκ νέου εκμίσθωση του «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΜΑΛΑΥΡΑΣ», ιδιοκτησίας Π. Ε. Λασιθίου, στη θέση Πλάτανος Καβουσίου, του Δήμου Ιεράπετρας (Τιμή εκκίνησης μισθώματος: (1.043,00) ευρώ), σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 20586/27-11-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.
41. Έγκριση Παραχώρησης Χρήσης, Ορισμένου Χρόνου, 1 Μηχανήματος Έργου (καλαθοφόρο μηχάνημα) στο Δήμο Αποκορώνου, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.
42. Έγκριση Παραχώρησης Χρήσης, Ορισμένου Χρόνου, 1 Μηχανήματος Έργου (διαμορφωτή - γκρέιντερ) στο Δήμο Χερσονήσου, σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση.Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μαρία Λιονή
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου


Εισηγητές των παραπάνω θεμάτων:
 για τα με αριθμ. 1 - 7, 39 και 41, 42 ο κ. Παπαδάκης Γιώργος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
 για τα με αριθμ. 8-9 η κα Παρασύρη Χαρά Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου
 για τα με αριθμ. 10-13 ο κ. Σαριδάκης Ανδρέας, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Χανίων.
 για τα αρ. 14, 26 και 40 ο κ.Γιάννης Τσελέντης, υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικού –Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου
 για το αρ. 15 ο Προϊστάμενος του Τμήματος Φυτικής και ζωϊκής Παραγωγής ΠΕ Λασιθίου κ. Μιχάλης Γιαπιτζάκης.
 για τα με αριθμ. 16 και 29-34 και 38 η κα Ραπτάκη Μαρία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας
 Για το αρ. 17 η Αντιπεριφερειάρχης κα Θεανώ Βρέντζου – Σκορδαλάκη
 Για το αρ. 18 η Προϊσταμένη Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου κα Ελβίτα Βολικού
 Για το αρ. 19 η κα Καούρη Στρατούλα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηρακλείου
 Για το αρ. 20 ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μεταφορών Αρκαλοχωρίου κ. Ζαχαρίας Μιχελάκης
 για το με αριθμ. 21, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Βιδάκης Δημήτριος
 για το αρ. 22 ο κ. Νίκος Καμπάνης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
 για το αρ. 23 ο κ. Μαστοράκης Γεώργιος Προϊστάμενος του Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης Απασχόλησης και Εμπορίου ΠΕ Ηρακλείου
 για τα αρ. 24 και 25 η κα Τρουλινού Άννα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
 για το αρ. 27 ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μίχος Αριστείδης
 για το αρ. 28 η προϊστάμενη της Διεύθυνσης ΠΕΝ Ηρακλείου κα Τσικαλάκη Κυριακή
 για τα με αρ 35-36, η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης
 για το με αριθμ. 37 η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Μαρία Λιονή .