Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης-Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), πρόκειται να υλοποιήσει Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ 1-25. Για το σκοπό αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών, που έχουν τις προϋποθέσεις, σε συνεργασία για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων.

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, δικαιούχοι υλοποίησης είναι :

1. Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών, των οποίων οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Για τους φορείς οι οποίοι έχουν κατά νόμο διεξάγει τις τελευταίες εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, απαιτούνται ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη όλων των μελών της εφορευτικής επιτροπής που θα βεβαιώνουν τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.

2. Οι επιστημονικοί σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις-μέλη απασχολούν από 1-25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους του σημείου 1 (φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών).

Οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν.

Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι):

• των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή

• των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή

• το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη

υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:

Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:

•επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.

•κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2012.

•απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.

•το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.

•δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Η επιχείρηση δεν επιβαρύνεται με κανένα παραπάνω κόστος καθώς οι δαπάνες του προγράμματος καλύπτονται μέσω της εργοδοτικής εισφοράς που κατέβαλαν και αποταμιεύτηκε στο λογαριασμό του ΛΑΕΚ.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Στο πλαίσιο υλοποίησης των  Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2012, το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ αναλαμβάνει την:

•Ανάπτυξη και σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης.

•Υλοποίηση του προγράμματος στις εγκαταστάσεις του.

•Παραγωγή και διάθεση του απαιτούμενου εκπαιδευτικού υλικού.

•Έλεγχο και αξιολόγηση του αποτελέσματος.

•Εκπαιδευτική αναφορά προς την επιχείρηση ή τον φορέα.

•Σύνταξη και υποβολή του φακέλου αποπληρωμής.

•Διαρκή ενημέρωση της επιχείρησης ή του φορέα για τις υφιστάμενες εκάστοτε πηγές χρηματοδότησης (Εσωτερικού ή Ε.Ε.), για προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης.

•Χορήγηση Βεβαίωσης Συμμετοχής ανά εκπαιδευόμενο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – YΠΟΒΟΛΗ AΙΤΗΣΕΩΝ:

κος Χαράλαμπος Πίτερης, τηλ. 2831040052 

κος  Γεώργιος Νικολουδάκης, τηλ. 2831040050

Διεύθυνση: Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105, Ρέθυμνο

Email: [email protected]