Σε νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου, διάρκειας τεσσάρων και 26 εβδομάδων, προγραμματίζει να προχωρήσει τις 11 Δεκεμβρίου το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο αυτή τη φορά την άντληση συνολικού ποσού 3,375 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, διάρκειας:

- 4 εβδομάδων, ποσού 2.125 εκατ. ευρώ, λήξεως 11 Ιανουαρίου 2013.

- 26 εβδομάδων, ποσού 1.250 εκατ. ευρώ, λήξεως 14 Ιουνίου 2013.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 (Τ+3). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους βασικούς διαπραγματευτές αγοράς στην ΗΔΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του κανονισμού των βασικών διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των δύο εργάσιμων ημερών μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Σημειώνεται, τέλος, ότι για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

newsbeast.gr