Μικρότερες εισφορές θα καταβάλλουν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα διατήρησης των θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», µε εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ύστερα από την τροποποίηση που έκανε ο ΟΑΕ∆, στο πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί εργοδότης που απασχολεί ακόµη και έναν εργαζόμενο. Η επιδότηση της εργοδοτικής εισφοράς για μισθό 1.300 ευρώ φτάνει τα 273,59 ευρώ (αντί εισφοράς 364,78 ευρώ, ο εργοδότης καταβάλλει 91,19 ευρώ) και ισχύει και για τα δώρα και το επίδομα αδείας.

Προϋπόθεση είναι να διατηρηθεί η θέση εργασίας για 18 µήνες (12 µήνες µε επιδότηση + 6 µήνες χωρίς επιδότηση). Στις επιχειρήσεις µε πάνω από 50 άτοµα µπορούν να ενταχθούν σε πρόγραµµα επιδότησης των εισφορών έως 30 εργαζόµενοι.

Με εγκύκλιό του το ΙΚΑ ενηµερώνει τους επιχειρηµατίες που επιθυµούν να ενταχθούν στο ανανεωµένο πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ – για το 2011 – επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, µε επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας, ότι υπάρχουν τροποποιήσεις σε σχέση µε το πρόγραµµα του 2010 στα εξής σηµεία:

-Το ανώτατο όριο των επιχορηγούμενων µειώνεται σε 30 αντί για 80 εργαζόµενους που ίσχυε σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 άτοµα.

-Στο πρόγραµµα εντάσσονται και επιχειρήσεις που απασχολούν ένα άτοµο µε πλήρη απασχόληση.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 75% των µηνιαίων εργοδοτικών εισφορών για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ (µεικτή, ΒΑΕ και επαγγελµατικός κίνδυνος) και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις µηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στο 75% των εργοδοτικών εισφορών, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδοµάτων αδείας.

in.gr