Κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει τη φημολογία περί παράνομου πλουτισμού εκκλησιαστικών προσώπων δεν προκύπτει, μέχρι στιγμής, από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ.

Αυτό διαβεβαίωσε εγγράφως ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ, κ. Στέλιος Στασινόπουλος, τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, που είχε ζητήσει να υπάρξει ενημέρωση της Ιεράς Συνόδου επί του ζητήματος. Ο κ. Στασινόπουλος ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο ότι, εφόσον από την επεξεργασία του συνόλου των στοιχείων προκύψει μη αιτιολογημένη, από τα δηλωθέντα εισοδήματα, περιουσιακή κατάσταση, θα κληθεί ο ελεγχόμενος για να ενημερώσει περί αυτών.

Ακόμη, ο Μακαριώτατος ενημέρωσε τα Μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου περί της επίσκεψης στην Εκκλησία της Ελλάδος του Γενικού Γραμματέως του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, δρος Olav Fykse Tveit και του Γενικού Γραμματέως του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, δρος Guy Liagre.

Οι δύο Γραμματείς ενημερώθηκαν από τον Μακαριώτατο και από υπηρεσιακά πρόσωπα της Ελληνικής Πολιτείας σχετικά με την κρίση που μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Με την ευκαιρία δε, της απονομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση του βραβείου Νόμπελ για την Ειρήνη, απηύθηναν ανοικτή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίλυση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ονίζοντας τα εξής :

«Ο λαός της Ελλάδος κατηγορείται δια την κρίσιν ταύτην ανά την Ευρώπην. Η ευθύνη δια την κατάστασιν ταύτην βαρύνει και την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν, τόσον τους δανειστάς, όσον και τους δανειολήπτας. Απευθύνομεν έκκλησιν προς την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν να αντιμετωπίση ταύτην ουχί μόνον ως κρίσιν ελληνικήν, αλλ' ως κρίσιν ευρωπαϊκήν. Έκαστος υπέχει ευθύνας δια τον ρόλον, τον οποίον διεδραμάτισεν και δια την ανταπόκρισιν την οποίαν προσφέρει».

»Η ευρωπαϊκή ιστορία μας διδάσκει ότι αι χρηματοοικονομικαί κρίσεις έχουσι πάντοτε μίαν ανθρωπιστικήν και κοινωνικήν διάστασιν, η οποία είναι δυνατόν να οδηγήση εις πολιτικήν κρίσιν. Από κοινού μετά της Εκκλησίας της Ελλάδος λαμβάνομεν επίσης σοβαρώς υπ ὄ­ψει τας πολιτικάς και κοινωνικάς επιπτώσεις του διογκουμένου ρατσισμού και εξτρεμισμού εν Ελλάδι. Νέφη καταιγίδος συγκεντρώνονται εις τον ορίζοντα και δεν είναι δυνατόν ούτε να αγνοηθούν ούτε να εξορκισθούν».

»Το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών και το Συμβούλιον Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, συμπαρίστανται εις την Ευρωπαϊκήν Ένωσιν και τον λαόν της Ελλάδος, ώστε από κοινού να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν την κρίσιν ταύτην επί παντός επιπέδου: χρηματοπιστωτικού, ανθρωπιστικού, ηθικού, πολιτικού και πνευματικού».protothema.gr