Ιδιαίτερα αρνητικές ρυθμίσεις που σαν αποτέλεσμα θα έχουν την περαιτέρω συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος περιλαμβάνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, από μια πρώτη "ανάγνωση" των αρμόδιων υπηρεσιών της ΠΑΣΕΓΕΣ. Επαχθή είναι τα μέτρα που αφορούν τόσο τους αγρότες ως φυσικά πρόσωπα αλλά και τους συνεταιρισμούς τους, ως φορείς.

Αναλυτικά οι επισημάνσεις στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Στο κείμενο που ακολουθεί περιλαμβάνονται ορισμένες κρίσιμες επισημάνσεις που αφορούν στους αγρότες και στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Ειδικότερα επισημαίνονται τα εξής :

1. Ρυθμίσεις που αφορούν στους αγρότες.

α) Φορολόγηση αγροτών για το έτος 2013.

Στο άρθρο 1. του νομοσχεδίου αναφέρονται τα εξής : γ) Το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) για το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση εφαρμόζεται αυτοτελώς η κλίμακα μισθωτών- συνταξιούχων.

Επίσης στο άρθρο 4, παράγραφοι 2, 3 και 4 αναφέρονται τα εξής : 2. Οι διατάξεις του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. 3. Οι διατάξεις του άρθρου 43 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2014. 4. Οι διατάξεις του άρθρου 44 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2014.

Οι αγρότες για το εισόδημά τους που θα αποκτήσουν κατά το έτος 2013 θα τύχουν των απαλλαγών και των εκπτώσεων που προβλέπονται από την κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 42, 43 και 44 του νόμου 2238/94 (π.χ. κατάργηση του αντικειμενικού προσδιορισμού του γεωργικού εισοδήματος, έκπτωση ενοικίου εκμισθούμενης γης, έκπτωση 25% της δαπάνης αγοράς καινούργιου πάγιου εξοπλισμού, απαλλαγές 1500 ευρώ και 3000 ευρώ σε όσους παίρνουν εξισωτικές αποζημιώσεις) όπως ισχύει σήμερα και θα φορολογηθούν με την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, όπως προτείνεται από το σχέδιο νόμου στο άρθρο 1 που έχει ως ακολούθως:

Κλίμακα Μισθωτών – Συνταξιούχων 

Κλιμάκιο εισοδήματος

(ευρώ)

Φορολογικός συντελεστής

%

Φόρος κλιμακίου

(ευρώ)

Σύνολο

Εισοδήματος

(ευρώ)

Φόρου

(ευρώ)

25.000

22%

5.500

25.000

5.500

17.000

32%

5.440

42.000

10.940

Υπερβάλλον

42%

 

 


Από το έτος όμως 2014 και μετά όλοι οι αγρότες θα ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων) γιατί αυτό προβλέπει το εν λόγω σχέδιο νόμου.

Για τα εισοδήματα του έτους 2014 που θα φορολογηθούν το έτος 2015 η φορολόγησή τους θα γίνει με βάση τα βιβλία (έσοδα μείον έξοδα) και με συντελεστή φορολόγησης 13% χωρίς καμία έκπτωση.

β) Εισόδημα - εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων.

Στην παράγραφο 22 του άρθρου 3 προβλέπονται τα ακόλουθα : 22. Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται περιπτώσεις ιι) και ιαια) ως εξής: «ιι) η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν.4093/2012. ιαια) ο φόρος του παρόντος.»

Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του ν.4093/2012, για τα φωτοβολταϊκά πάρκα και ο φόρος εισοδήματος.

2. Ρυθμίσεις που αφορούν σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

α) Στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 9 αναφέρονται τα εξής : 6. Οι περιπτώσεις θ’ και ιγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.

Με τη διάταξη αυτή καταργείται η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος που αποκτούν οι συνεταιρισμοί πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού που χαρακτηρίζονται από το νόμο ως αγροτικοί, από δραστηριότητες που εμπίπτουν στους σκοπούς και καθορίζονται από τις διατάξεις του καταστατικού τους.

β) Στη διάταξη της παραγράφου 32 του άρθρου 9 αναφέρονται τα εξής : 32. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά τους.»

Με τη διάταξη αυτή αυξάνεται σε 26% από 20% που ίσχυε μέχρι σήμερα ο συντελεστής φορολόγησης των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 2238/1994) και για τους συνεταιρισμούς.

paseges.gr