Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων, κ. Ευστράτιος Σιμόπουλος, την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012, υπέγραψε την απόφαση Πράξης Ένταξης ‘Αναβάθμιση και Βελτίωση του οδικού τμήματος Πάνορμος – Εξάντης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ) στο Ν. Ρεθύμνης’ στον Αξονα Προτεραιότητας "07 - Ζ.. Οδικές Μεταφορές-Διευρωπαϊκό Οδικό
Δικτύο" του Ε.Π. "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην αναβάθμιση του οδικού τμήματος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο τμήμα από Πάνορμο έως Εξάντη στο Ν. Ρεθύμνου συνολικού μήκους 9,96 χλμ και περιλαμβάνει:

-τη μετατροπή του ανωτέρου οδικού τμήματος σε κλειστό αυτοκινητόδρομο πλάτους 22,25μ (2 λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση) με διαπλάτυνση της υφιστάμενης διατομής πλάτους 12,50μ και βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών αυτού,

-την κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Πανόρμου και 2 ημικόμβων στην περιοχή του Γεροπόταμου και στη διασταύρωση Εξάντη

-την κατασκευή των απαιτούμενων τεχνικών έργων, όπως η Κοιλαδογέφυρα στην περιοχή του Εξάντη καθώς και οι Ανισόπεδες Διαβάσεις για την επικοινωνία των εκατέρωθεν περιοχών κλπ.

-την κατασκευή του απαιτούμενου παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου.

Επίσης στην Πράξη περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, αρχαιολογικές έρευνες, μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. και συμπληρωματικές μελέτες. Ο συνολικός προυπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 74.500.000 Ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω πράξη ένταξης αποτελεί σημαντική επιτυχία για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και γενικότερα της Περιφέρειας Κρήτης διότι αποτελεί το πρώτο μεγάλο τμήμα του Β.Ο.Α.Κ. που χρηματοδοτείται από Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και θα συνεισφέρει στην ασφαλέστερη μετακίνηση των Κρητικών αλλά και των εκατοντάδων επισκεπτών του νησιού δίνοντας ακόμα περισσότερη ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού.