Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων επίδειξη της εφαρμογής υγρών αποβλήτων ελαιουργείων (ΥΑΕ) σε πιλοτικό ελαιώνα και ενημέρωση σχετικά με τη μεθοδολογία. Η εφαρμογή ΥΑΕ σε ελαιώνες αποτελεί μια από τις χαμηλού κόστους, εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων, η οποία εφαρμόζεται στην πράξη σε χώρες οι οποίες έχουν προσαρμόσει κατάλληλα το νομοθετικό τους πλαίσιο. Το Ινστιτούτο διαθέτει σημαντική ερευνητική εμπειρία σχετικά με την εφαρμογή της μεθόδου υπό τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Κρήτης.

Η επίδειξη πραγματοποιείται στα πλαίσια της προώθησης τεχνολογιών, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Έργο «Κέντρο Καινοτομίας Κρήτης με έμφαση στη διαχείριση φυσικών πόρων», το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και το Ελληνικό Δημόσιο.