Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα δημοσιοποιηθεί η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Στο επίσημο έγγραφο της κεντρικής τράπεζας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα αναφέρονται οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών και θα προσδιορίζεται το ύψος των κεφαλαίων που θα πρέπει να αντλήσει κάθε τράπεζα έως τα μέσα Απριλίου, προκειμένου να αποκαταστήσει την κεφαλαιακή της βάση.

Στην έκθεση θα εμπεριέχεται επίσης και η περιβόητη διαγνωστική μελέτη της BlackRock, η οποία έχει εκτιμήσει με βάση συγκεκριμένα σενάρια τις κεφαλαιακές ανάγκες κάθε τράπεζας από την επιδείνωση του χαρτοφυλακίου δανείων.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, αρκετές από τις παραδοχές βάσει των οποίων καταρτίστηκε η μελέτη της BlackRock ήταν υπεραισιόδοξες και έχουν καταστεί μη ρεαλιστικές.

Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών καταγράφει τις επιπτώσεις του PSI και τις επαναγοράς χρέους ανά τράπεζα, τις αναμενόμενες ζημίες από τον πιστωτικό κίνδυνο (μη εξυπηρετούμενα δάνεια), αλλά και εκτιμήσεις για την οργανική κερδοφορία έως το 2014.

Με τα στοιχεία αυτά καθορίσθηκε το ύψος των κεφαλαίων που χρειάζεται κάθε τράπεζα προκειμένου να έχει δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) τουλάχιστον 10% στο τέλος του 2014. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη κοινοποιήσει σε κάθε τράπεζα το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών της, καθώς και τις προθεσμίες για την υποβολή σχεδίων κεφαλαιακής ενίσχυσης και τη δρομολόγηση της εφαρμογής τους.

Οι τράπεζες θα πρέπει μέχρι τον Μάρτιο να έχουν καταθέσει τα ενημερωτικά τους φυλλάδια στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου. Μάλιστα θα προηγηθεί προγραμματισμός και χρονικός συντονισμός, ώστε να μην πέσουν όλες οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου μαζί.

Οι αυξήσεις κεφαλαίου θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του Απριλίου του 2013. Το αργότερο τον Οκτώβριο 2013 θα δρομολογηθεί το νέο κεφαλαιακό stress test από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή και την ΕΚΤ προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκεια των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών.

newsbeast.gr