Στα γραφεία της Δ.Ε.ΥΑ.Σ την 27η Δεκεμβρίου υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας κ.Πετρουλακη Θοδωρή και της Αναδόχου κ.ΠΕΤΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑΣ για την εκτέλεση του παρακάτω έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΗΓΗΣ ‘’ΖΟΥ‘’»

και θα περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες :

Α. Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με επένδυση πέτρας (όμοια με την υφιστάμενη η οποία θα είναι περιοχής ΕΛΟΥΝΤΑΣ)

Β. Αλλαγή υφιστάμενων κουφωμάτων (μιας πόρτας και δυο παραθύρων ) του οικίσκου της πηγής ‘’ΖΟΥ ‘’

Γ. Κατασκευή ανοξείδωτου συστήματος προστασίας της υδρομάστευσης της πηγής ‘’ΖΟΥ’’ .

Δ. Κατασκευή καλυμμάτων φρεατίου προωθητικών Σταυρωμένου και Κ. Δρυ .

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 11.983,74 EURO

χωρίς Φ.Π.Α.23% και θα καλυφθεί από πιστώσεις «ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ».