Ο Δήμαρχος του Δήμου Πλατανιά καλεί τους ενδιαφερόμενους για την απόκτηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου τύπου Β΄, δηλαδή επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται και διατίθενται υπαίθρια τρόφιμα και ποτά, λιανικώς σε κινητούς ή προσωρινούς χώρου (καντίνες), να υποβάλλουν την αίτηση τους στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Πλατανιά, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από 07-01-2013 ημέρα Δευτέρα μέχρι και 31-01-2013 ημέρα Πέμπτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δικαιούχοι των αδειών αυτών είναι τα φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πλατανιά και πληρούν τις προβλεπόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις.

Οι αιτήσεις αφορούν σε αριθμό και τύπο αδείας πέντε (5) το ανώτερο άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου τύπου Β’ (Καντίνες) σε ιδιωτικό χώρο που θα προσδιορίζεται κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, υπό τον όρο να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπει ο Ν.3377/05.

Πληροφορίες για τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δίνονται από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο Δημαρχείο Πλατανιά (Γεράνι) και στα τηλέφωνα 28210 83586 και 28210 83992.

Η αναλυτική ανακοίνωση είναι δημοσιευμένη στον ιστότοπο www.platanias.gr και στα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Πλατανιά.