Από το Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνεται, ότι ο επανέλεγχος των δικαιολογητικών των δικαιούχων Προνοιακών επιδομάτων παρατείνεται μέχρι τις 31-1-2013.

Παρακαλούνται οι επιδοτούμενοι που δεν προσήλθαν στην Υπηρεσία όπως προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

2.Βεβαίωση Μονίμου κατοικίας

3.Εκκαθαριστικό Εφορίας οικ.έτους 2012 ή βεβαίωση απαλλαγής .

4.Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της Υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία στην οποία θα αναφέρετε:

Α.Δεν εισπράττω επίδομα για τον ίδιο λόγο από άλλο Φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Β.Θα ενημερώσω την Υπηρεσία σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εισαγωγής σε ίδρυμα, μετοίκησης στο εξωτερικό.
( Η υπεύθυνη Δήλωση χορηγείται από την Υπηρεσία μας )

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την συνέχιση καταβολής του επιδόματος.
Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε σε διακοπή του επιδόματος και διαγραφή από τα Μητρώα της Υπηρεσίας μας.