Με την αριθ. 18/2012 απόφαση του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ορίσθηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Χερσονήσου, με θητεία από 1/1/2013 μέχρι 31/8/2014, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (2011-2014) και συγκεκριμένες αρμοδιότητες, και είναι οι κάτωθι

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Χωροταξίας και Πολεοδομίας και κατά τόπο αρμόδιος για τη Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου, ο κ. Ιωάννης Μαστοράκης

 Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων και Διαχείρισης της Δημοτικής Περιουσίας, ο κ. Εμμανουήλ Διαμαντάκης,

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προστασίας του Πολίτη και Καθημερινότητας και κατά τόπο αρμόδιος για τη Δημοτική Ενότητα Μαλίων, ο κ. Σπυρίδων Κατσαμποξάκης,

Αντιδήμαρχος Διοικητικών Θεμάτων, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας και κατά τόπο αρμόδιος για τη Δημοτική Ενότητα Γουβών, ο κ. Νικόλαος Σταυρουλάκης, και

Αντιδήμαρχος Πρωτογενή Τομέα και Καθαριότητας, ο κ. Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης

Με την ίδια απόφασή του ο δήμαρχος ορίζει εντεταλμένο Σύμβουλο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Μακράκη για την άσκηση των κατά τόπο αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής (δηλαδή εν τοις πράγμασι και στο πλαίσιο του άρθρου 88 του ΔΚΚ αναλαμβάνει άμισθος Αντιδήμαρχος με τοπική αρμοδιότητα).

Με προγενέστερη απόφαση του ο Δήμαρχος έχει ορίσει εντεταμένο Σύμβουλο για θέματα τουρισμού τον κ. Ιωάννη Ζαχαριουδάκη, Δημοτικό Σύμβουλο και εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Νεολαίας τον κ. Γεώργιο Μπαγουράκη, Δημοτικό Σύμβουλο.