Με αυστηρές κυρώσεις απειλούνται, σε κατεπείγουσα εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού που από 1/1/2013 δεν πραγματοποιούν αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) όλες τις πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού τους και όσων εργάζονται σε φορείς τους, που έχουν τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

Χαρακτηριστικά τονίζεται ότι τυχόν πληρωμές που διενεργούνται με άλλον τρόπο, θα θεωρούνται αυτοδίκαια μη νόμιμες και θα επέρχονται κυρώσεις, όπως διώξεις για «παράβαση καθήκοντος», «απιστία σχετική με την υπηρεσία» κλπ.

Επίσης, ως προς τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ και για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ, επιβάλλεται αναστολή καταβολής μισθοδοσίας του προσωπικού ή και παρακράτηση του σχετικού ποσοστού, όπως εξειδικεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία με απόδοσή του ως δημόσιο έσοδο.

Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των ΟΤΑ επέρχεται παρακράτηση μέρους ή συνόλου του ποσού των δικαιούμενων πόρων (ΚΑΠ - επιχορηγήσεις), καθώς και αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Σημειώνεται δε, ότι πέραν των λοιπών κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις περί ευθύνης δημοσίων υπολόγων, με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίζονται ειδικές κυρώσεις για τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και για τους υπαλλήλους και τους αιρετούς που εμπλέκονται στη μη νόμιμη πληρωμή (εκτός ΕΑΠ) των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του συνόλου του προσωπικού τους.

Τέλος, επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, ότι η υποχρέωση διενέργειας της πληρωμής των αποδοχών όλων των υπαλλήλων που απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου, καθώς και των αντιμισθιών των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποκλειστικά από την ΕΑΠ, άλλως θα θεωρούνται στο σύνολό τους μη νόμιμες.


newsbeast.gr