Με καθαρές ζημιές που ανήλθαν στα 90,9 εκατομμύρια ευρώ έναντι 3,8 το 2009, έκλεισε το 2010 για τον ακτοπλοϊκό όμιλο ΑΝΕΚ LINES ο οποίο παρά την αρνητική συγκυρία και τον έντονο ανταγωνισμό κατάφερε να αυξήσει τη διακίνηση των επιβατών και ΙΧ κατά της χρήση του 2010 καταγράφοντας συνολική αύξηση 10%.

 Επίσης παρά το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον,(σσ αύξηση της τιμής των καυσίμων και έντονου ανταγωνισμού) η ΑΝΕΚ το 2010 διατήρησε τα μερίδιά της και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην αγορά της Αδριατικής, τα αύξησε.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου για το 2010 διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 89,7 εκατ., έναντι ζημιών ευρώ 5,8 εκατ. το 2009. Στο αποτέλεσμα της χρήσης, πέρα των ανωτέρω, περιλαμβάνεται έκτακτη πρόβλεψη ύψους ευρώ 47,5 εκατ. η οποία αντιστοιχεί στο ποσό που είχε καταβληθεί από την Εταιρεία ως προκαταβολή - αρραβώνας στο πλαίσιο της συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 33,35% της «HELLENIC SEAWAYS» μετά την υπαναχώρηση της πωλήτριας εταιρείας από το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου τη χρήση 2010 διαμορφώθηκαν σε ζημίες ευρώ 11,4 εκατ. έναντι κερδών ευρώ 24,2 εκατ. το 2009.

Η αναστροφή αυτή οφείλεται στη μείωση του κύκλου εργασιών κατά ευρώ 11,5 εκατ., στο αυξημένο κόστος πωληθέντων κατά ευρώ 15,7 εκατ. και στα λοιπά λειτουργικά έξοδα που αυξήθηκαν κατά ευρώ 9,5 εκατ. λόγω του σχηματισμού προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Αντίστοιχα, σε επίπεδο Εταιρείας το EBITDA διαμορφώθηκε σε ζημίες ευρώ 15,1 εκατ., έναντι κερδών ευρώ 24,1 εκατ. το 2009.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2010 ανήλθε σε ευρώ 263,1 εκατ. έναντι ευρώ 274,6 εκατ. το 2009. Η μείωση αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στον εντονότερο ανταγωνισμό που είχε ως αποτέλεσμα τη συμπίεση των τιμών των ναύλων. Όσον αφορά στην πορεία της Μητρικής, ο κύκλος εργασιών το 2010 ανήλθε σε ευρώ 232,1 εκατ. έναντι ευρώ 254,3 εκατ. το 2009.
Το 2010 η ΑΝΕΚ διακίνησε 2,7 εκατομμύρια επιβάτες, έναντι 2,5 εκατ. το 2009 καταγράφοντας αύξηση 7%, 447 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 433 χιλ. το 2009 σημειώνοντας αύξηση 3% και 255 χιλ. φορτηγά έναντι 260 χιλ. το 2009 σημειώνοντας μείωση 2% λόγω της πτώσης της εμπορευματικής κίνησης.

Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2010 ιδρύθηκε η 100% θυγατρική ναυτική εταιρεία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τα Χανιά και σκοπό τη ναύλωση και εκμετάλλευση πλοίων. Η εταιρεία προχώρησε σε ναύλωση πλοίου το οποίο δρομολογήθηκε στο ανατολικό Αιγαίο, εκτελώντας τη γραμμή «Πειραιάς - Σύρος - Μύκονος - Ικαρία - Φούρνοι - Σάμος». Επίσης, από το Σεπτέμβριο η εταιρεία ανέλαβε την εκμετάλλευση της γραμμής του Ηρακλείου ναυλώνοντας πλοία από τη Μητρική.