Από τις 4 Φεβρουαρίου τα υπουργεία υποχρεούνται να καταχωρούν στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων τα στοιχεία που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις.

Η υποχρέωση καταχώρισης για τους λοιπούς υπόχρεους φορείς, πλην των ΟΤΑ, αρχίζει στις 2 Φεβρουαρίου και η υποχρέωση καταχώρησης για τους ΟΤΑ στις 2 Μαΐου.

Τα παραπάνω προβλέπονται σε απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης που υπογράφει ο γενικός Γραμματέας Στ. Κομνηνός και αφορά στη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης σύσταση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το Μητρώο, έχει σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις, συναπτόμενες γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο ή προφορικώς, μεταξύ των φορέων του δημοσίου τομέα και τρίτων, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης, ανεξαρτήτως διαδικασίας, με προϋπολογισμό ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των 1.000 ευρώ.

Με την απόφαση εφιστάται η προσοχή των φορέων στο γεγονός ότι για τις πράξεις που καταχωρίζονται στο Μητρώο (καταχωριζόμενα στοιχεία: Πρωτογενή Αιτήματα, Εγκεκριμένα Αιτήματα, Προκήρυξη ή και πρόσκληση, Δημόσιες Συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων, Εντολές Πληρωμών), πλην εκείνων οι οποίες κατά νόμο δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν εκτελείται οποιαδήποτε δαπάνη εάν δεν έχουν προηγηθεί η σχετική καταχώριση στο Μητρώο και η έκδοση Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης.

Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο τηρείται στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr.


newsbeast.gr