Σαρωτικές αλλαγές στις αρμοδιότητες του ΕΟΤ φέρνει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, με θέμα την αναδιάρθρωση του Οργανισμού, τη μείωση διοικητικών βαρών, και απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο σχέδιο νόμου, οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών και Επενδύσεων του ΕΟΤ αλλά και η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων μεταφέρονται στο υπουργείο, το οποίο θα έχει πλέον τον πλήρη έλεγχο, μεταξύ άλλων, της επεξεργασίας στοιχείων των προοπτικών της τουριστικής υποδομής, την ανάλυση των τάσεων της τουριστικής αγοράς, την εισήγηση για τον προγραμματισμό των αναγκαίων έργων υποδομής για την ικανοποίηση της προσδοκώμενης τουριστικής ζήτησης και την κατάρτιση προγραμμάτων επιδίωξης στόχων του ελληνικού τουρισμού.

Στόχος είναι η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός πιο φιλόξενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο τουριστικό πεδίο. Επιπλέον, όπως αναφέρει το υπουργείο, «ρυθμίζονται ζητήματα που αίρουν χρόνιες αγκυλώσεις που επέβαλλαν αναχρονιστικοί νόμοι οι οποίοι εμπόδιζαν την τουριστική οικονομία να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς και να καταστεί ανταγωνιστική στο διεθνές περιβάλλον».

Οι πιο σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν στον ΕΟΤ είναι οι εξής:

- Ανασυγκροτείται στο υπουργείο Τουρισμού η Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς του ΕΟΤ, με στόχο την καλύτερη εποπτεία και τον έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων και υποδομών.

- Στις χώρες, όπου δεν λειτουργούν γραφεία εξωτερικού του ΕΟΤ, μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις τουριστικών ακολούθων, στις οποίες μπορούν να αποσπασθούν υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού ή του Οργανισμού ή μπορεί να προσλαμβάνεται επιτόπιο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή να συνάπτονται συμβάσεις με ανάλογο νομικό καθεστώς σύμφωνο με τη νομοθεσία του τόπου απασχόλησης.

-Με απόφαση του υπουργού Τουρισμού και σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΟΤ, μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία των Γραφείων Εξωτερικού του ΕΟΤ ,

Τέλος στο υπουργείο Τουρισμού θα λειτουργεί «Παρατηρητήριο Τουρισμού» με σκοπό την αξιοποίηση των στοιχείων και πορισμάτων του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού, τη μελέτη της τουριστικής αγοράς .capital.gr