Με την υπ’αριθμ. 111084/17-12-2012 ΚΥΑ δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης για τη θεμελίωση δικαιώματος υφιστάμενης χρήσης νερού σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό οικ. 150559/10.6.2011 απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Δήμος Σητείας σε ανακοίνωσή του αναφέρει

"Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αίτηση για τη χορήγηση της άδειας δικαιώματος υφιστάμενης χρήσης νερού στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μέχρι τις 15 Μαΐου 2013.

Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, χωρίς την υποβολή των απαραίτητων αιτήσεων, τότε δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη δικαιώματος και η υδροληψία θεωρείται παράνομη με όλες τις συνέπειες. «Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» νοούνται όλες οι υφιστάμενες χρήσεις από επιφανειακά ή υπόγεια νερά και είτε δεν έχουν άδεια εν γένει, είτε η υπάρχουσα άδεια δεν ισχύει, είτε δεν αναφέρεται στην άδεια η χρονική διάρκεια ισχύος της".