Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, με αφορμή το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Τράπεζες προβαίνουν σε πλειστηριασμούς ακινήτων επιχειρηματιών και σε πολλές, μάλιστα, περιπτώσεις, τα ακίνητα αποκτούνται από τις ίδιες τις Τράπεζες σε τιμές που ανέρχονται μόλις στο 10% της αντικειμενικής τους αξίας, απέστειλε στις 16/12/2012 υπόμνημα προς τους Υπουργούς Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα και Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή με το έγγραφό της αριθ. πρωτ. Ζ1-33/18-1-2013 απάντησε στο αίτημα του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, ως εξής:

«Σε απάντηση στην εν θέματι επιστολή σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ήδη με το άρθρο 5 της από 18-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 246) ορίστηκε ότι η προθεσμία της αναστολής των πλειστηριασμών, οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρίες παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών, παρατείνεται έως 31-12-2013.

Περαιτέρω, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιστολή σας και να σας ενημερώσουμε ότι η Υπηρεσία μας συγκεντρώνει και επεξεργάζεται το σύνολο των προτάσεων όλων των ενδιαφερομένων φορέων σχετικά με το θέμα της υπερχρέωσης. Όσες εξ’ αυτών κρίνονται απαραίτητες ενδέχεται να συμπεριληφθούν σε νεότερη νομοθετική ρύθμιση ή σχετική τροπολογία, εφόσον ληφθεί απόφαση, για τροποποίηση του Ν.3869/2010 «Για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων».