Μέχρι  το τέλος Μαΐου παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης, που σχετίζονται με καλλιέργειες θερμοκηπίου.

Με σχετική ανακοίνωση του Υφυπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιάννη Κουτσούκου, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή,

«το υπουργείο αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, έχει συμπεριλάβει τον κλάδο των θερμοκηπίων στα Σχέδια Βελτίωσης και μάλιστα δεκαπλασιάζοντας τα διαθέσιμα κονδύλια, από 50.000 ευρώ σε 500.000 ευρώ για κάθε επένδυση, ενώ παρέτεινε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης μέχρι 31.05.2011».

Χρηματοδοτικό δικαίωμα μέσα από το Μέτρο "Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων" έχουν οι εξής επενδύσεις:

· Κατασκευή (κτίρια, ειδικές εγκαταστάσεις) και εκσυγχρονισμό των παγίων της εκμετάλλευσης

· Αγορά νέου μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και υποδομών

· Εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών με στόχο την αυτοματοποίηση της παραγωγής, την παρακολούθηση καλλιεργητικών παραμέτρων και των εισροών.

· Εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου

· Γενικά κόστη συνδεόμενα με τις προαναφερόμενες δαπάνες, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, μελέτες εφικτότητας σκοπιμότητας καθώς επίσης και δαπάνες απόκτησης δικαιωμάτων πατεντών και αδειών.

· Έγγειες βελτιώσεις και συγκεκριμένα συστήματα τα οποία μειώνουν τις απώλειες νερού

· Εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ίδια χρήση

· Εξοπλισμό καθετοποίησης ιδίας παραγωγής.