Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Απόστολου Βουλγαράκη καλούνται οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών να υποβάλλουν στο τμήμα Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης , 1ος όροφος της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να θεωρηθούν οι άδειες τους:

1. Το έντυπο αδείας.
2. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμοδίας Δ.Ο.Υ, περί μη οφειλής φόρου επιτηδεύματος.
3. Βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα, περί καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.

Η υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου έως και την 1η Μαρτίου και η μη κατάθεση τους θα αποτελέσει λόγο ανάκλησης της άδειας.