Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευση της Περιφέρειας Κρήτης, στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (κτίριο Λότζια – Πλατεία Λιονταριών).

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι το εξής:

1. Μελέτη Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, (Στάδιο της Α φάσης (Α.1) σύμφωνα με τη συνημμένη εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ - (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καλογερής Νικόλαος).

 Τα συνημμένα τεύχη και οι συνημμένοι χάρτες αναφορικά με την παρούσα μελέτη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης: http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4146%3A2012-12-27-13-59-04&catid=301%3A2012-01-13-18-07-18&lang=el&Itemid=569