Από το Τμήμα Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι ο επανέλεγχος των Προνοιακών επιδομάτων θα ολοκληρωθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη.

 Παρακαλούνται οι επιδοτούμενοι που δεν προσήλθαν στην Υπηρεσία όπως προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

2.Βεβαίωση Μονίμου κατοικίας

3.Εκκαθαριστικό Εφορίας οικ.έτους 2012 ή βεβαίωση απαλλαγής .

4.Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της Υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία στην οποία θα
αναφέρεται:

Α. Δεν εισπράττω επίδομα για τον ίδιο λόγο από άλλο Φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Β. Θα ενημερώσω την Υπηρεσία σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εισαγωγής σε ίδρυμα, μετοίκησης στο εξωτερικό.

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι δυνατή είτε μέσω νομίμου εκπροσώπου είτε με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση «Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής Δήμου Ηρακλείου, οδός 1770 αρ. 24, Ηράκλειο».

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την συνέχιση καταβολής του επιδόματος.

Σε αντίθετη περίπτωση είναι πιθανή η διακοπή του επιδόματος και διαγραφή από τα Μητρώα της Υπηρεσίας.