Συνεχίζεται με απόλυτη επιτυχία το πρώτο σεμινάριο επιμόρφωσης της Δομής Ισότητας Γυναικών που πραγματοποιήθηκε στις 2 & 3 Φεβρουαρίου 2013  (το οποίο θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα) στο Ηράκλειο το με θέμα: «Ασφαλιστική Ισότητα των φύλων στην Ελληνική κοινωνία ασφάλιση και κοινωνική ασφάλεια».

Το πρόγραμμα στηρίζεται από την Δομή Ισότητας Γ.Σ.Ε.Ε το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και τη Δομή Ισότητας του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ηρακλείου.

Η προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στις Συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και στα όργανα εκπροσώπησης.

Η υλοποίησης του στόχου αυτού γίνεται σε μία συγκυρία βαθειάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης η όποια έχει επιτείνει τα δυσμενή και άνισα χαρακτηριστικά της γυναικείας απασχόλησης.

Όπως την κατάφορη άνοδο της ανεργίας , τις άνισες ή και χαμηλότερες αμοιβές , στασιμότητα στην επαγγελματική εξέλιξη, υψηλά ποσοστά στις ευέλικτες μορφές εργασίας καθώς και την αδήλωτη εργασία.

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί Δομή Ισότητας Γυναικών στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ηρακλείου με στόχους:

- Την υποστήριξη με ατομική συμβουλευτική των εργαζομένων γυναικών.

- Την εφαρμογή ενεργειών επιμόρφωσης των εργαζομένων γυναικών.

Ακόμα στα πλαίσια του προγράμματος εντάσσεσαι γραμμή υποστήριξής (ΗELP LINE) : 801-110-1900