Η Δ/νση Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) που θα διεξαχθούν στις 11 και 12 Μαϊου 2013 για την πιστοποίηση στις γλώσσες

• Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική για τα επίπεδα Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test, Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test και Γ1 «πολύ καλή γνώση»,

• στην Ισπανική γλώσσα για τα επίπεδα Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test και Γ1 «πολύ καλή γνώση»

• στην Τουρκική γλώσσα για το επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test.

θα υποβάλλονται στα Γραφεία της Δ/νσης Δευτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου στην οδό Μονοφατσίου 8 (4ος όροφος) από την Παρασκευή 08 Φεβρουαρίου 2013 μέχρι και την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής
από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους

2) Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου

 α. των 60 ευρώ για το επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»)

 β. των 80 ευρώ για το επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση»)

 γ. των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 («πολύ καλή γνώση»)

Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου (Κ.Α.Ε. 3741).

3) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού.

4) Ειδικό έντυπο «Αίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι η αίτηση που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι την τρέχουσα περίοδο αποτελείται από 2 σελίδες οι οποίες θα πρέπει να εκτυπωθούν στις δύο όψεις του ίδιου φύλλου χαρτιού

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από τις ιστοσελίδες: http://www.minedu.gov.gr και http://dide.ira.sch.gr/