Στις 24 Φεβρουαρίου ξεκινά η υλοποίηση του νέου προγράμματος Ειδικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Το πρόγραμμα που αφορά την ενίσχυση των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα στην κατάμεστη αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητηρίου Χανίων από στελέχη της Αναπτυξιακής Κρήτης.

Φορείς υλοποίησης η Περιφέρεια Κρήτης, τα τέσσερα Επιμελητήρια του νησιού και η Αναπτυξιακή.

Όπως επισημάνθηκε το πρόγραμμα θα αποτελέσει ένα αναζωογονητικό αναπτυξιακό εργαλείο για την επιχειρηματικότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ ο ρόλος της Περιφέρειας ως επόπτη της αξιοποίησης και αξιολόγησης θα είναι καθοριστικός στην κατεύθυνση της άμεσης και ευέλικτης υλοποίησης του.

Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να υποβληθούν από τις 24 Φεβρουαρίου μέχρι τις 25 Απριλίου 2013 με προϋπολογισμό από 20 έως 300 χιλιάδες ευρώ, ενώ η επιχορήγηση ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος των επιλέξιμων δαπανών, θα κυμανθεί από 25% έως 50%.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού:

-      Από 30.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»

-      Από 20.000,00 ευρώ έως 300.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»

-      Από 20.000,00 ευρώ έως 100.000,00 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Εμπόριο – Υπηρεσίες».

Στο πλαίσιο της προκήρυξης μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:

-      Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που, μέχρι τις 31-12-2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας και που θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης

-      Νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/νους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης, ενώ οι υπό σύσταση πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης ποικίλει ανάλογα με το καθεστώς και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 1998/2006 και 800/2008).

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα επιλέξιμων δαπανών και πιο συγκεκριμένα τις παρακάτω κατηγορίες:

         

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΔΑΠΑΝΗΣ

1.     

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 

2.     

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 

3.     

Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)

 

4.     

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας

 

5.     

Δικαιώματα τεχνογνωσίας

 

6.     

Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

 

7.     

Λογισμικό

 

8.     

Προβολή - Προώθηση

 

9.     

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

10.   

Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες - υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις

 

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:

α)    για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό De minimis (1998/2006), η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος

β) για τις  δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (800/2008), η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα.  

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 και μέχρι τις 25.04.2013 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis). Μετά το πέρας της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης. Οι φυσικοί φάκελοι με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων σε ένα από τα σημεία υποβολής, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα του οδηγού.

Το πλήρες ενημερωτικό υλικό του προγράμματος έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και των εταίρων του.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 210 – 6985210 και τους εταίρους του, (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ στο τηλέφωνο 2810-302400 Ηράκλειο Centre Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου, 71202 Ηράκλειο), στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36 300 και στους Υπεύθυνους για την Ενημέρωση Κοινού των Περιφερειών, των συνεργαζομένων με τον ΕΦΕΠΑΕ καταστημάτων συνεταιριστικών τραπεζών, Επιμελητηρίων και Αναπτυξιακών Φορέων, όπως περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα του οδηγού.