Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ιδιωτικού Τομέα», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους θα υλοποιήσει τα παρακάτω προγράμματα στο Ηράκλειο το χρονικό διάστημα Μάρτιος –Μάιος 2013:

Εισαγωγικές γνώσεις Πληροφορικής (Βασικές αρχές χειρισμού Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Word, Excel, Ηλεκτρονική Επικοινωνία-Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό), 50 ώρες.

Βασικές - Συμπληρωματικές Γνώσεις στην Πληροφορική (Βασικές αρχές χειρισμού Η/Υ και διαχείριση αρχείωνs, Word, Excel, Ηλεκτρονική Επικοινωνία –Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, PowerPoint), 50 ώρες.

Οι εκπαιδευόμενοι με την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων θα λάβουν από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού «πιστοποιητικό επιμόρφωσης», ή «πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης» ανάλογα με τις ώρες παρακολούθησης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόμου 3369/2005.

Για τα προγράμματα πληροφορικής οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης «Βασικών Δεξιοτήτων Πληροφορικής», με φορέα πιστοποίησης την ICT Europe

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

2. Σύντομο Βιογραφικό με συνοπτική περιγραφή των σπουδών και των επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ίδιοι απαραίτητο

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας

4. Βεβαίωση ότι απασχολούνται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

5. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών

Οδηγίες Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι /-ες μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής από

• την ιστοσελίδα www.inegsee.gr,

• το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ/Παράρτημα Κρήτης, Ηράκλειο, Εμμ. Καστρινάκη 23, 71305 Ηράκλειο

όπου κατατίθενται οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2810343616, κος Μελαμπιανάκης Μανόλης, κα Φραντζεσκάκη Πόπη κατά τις ώρες 9:00 - 15:00.