Μείωση της τάξεως του 11,7% σημείωσαν οι τιμές των διαμερισμάτων το 2012, έναντι πτώσης 5,5% το 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκρευή Τράπεζα της Ελλάδος.

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) το δ΄ τρίμηνο του 2012 εκτιμάται ότι ήταν κατά μέσο όρο μειωμένες κατά 13,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 (έναντι ρυθμών μείωσης 10,2%, 10,8% και 12,6% το α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο αντίστοιχα, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία).

Τιμές κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 ήταν 11% για τα “νέα” διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών (έναντι 11,1%, 11,5% και 13,5% το α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο αντίστοιχα, σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία) και 14,6% για τα «παλαιά», δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών (α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο του 2012: 9,5%, 10,4%, και 11,9%, αντίστοιχα). Για το σύνολο του 2012, η μείωση των τιμών σε σχέση με το 2011 ήταν 11,8% για τα «νέα» διαμερίσματα, έναντι 5,0% το 2011, ενώ η αντίστοιχη μείωση για τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 11,6% το 2012, έναντι 5,8% το 2011.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή εκτιμάται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2012 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2011 κατά 13,1% στην Αθήνα, 14,7% στη Θεσσαλονίκη, και 12,9% τόσο στις άλλες μεγάλες πόλεις όσο και στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το α΄ τρίμηνο του 2012 οι αντίστοιχοι ετήσιοι ρυθμοί μείωσης των τιμών στις ίδιες περιοχές ήταν 9,9%, 12,2%, 9% και 10,9%, για το β΄ τρίμηνο του 2012 ήταν 11,3%, 14,1%, 10,1% και 9,3%, ενώ για το γ΄ τρίμηνο του 2012 ήταν 12,8%, 14%, 11,7% και 12,5%, αντίστοιχα.

Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η μείωση των τιμών των διαμερισμάτων για το σύνολο του 2012 ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα, μέση ετήσια μεταβολή: -11,8% και Θεσσαλονίκη: -13,7%).

Από την ανάλυση των στοιχείων για τα «νέα» διαμερίσματα κατά γεωγραφική περιοχή εκτιμάται ότι οι τιμές τους για το σύνολο του 2012 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το 2011 κατά 12,7% στην Αθήνα, 11,2% στη Θεσσαλονίκη, 11,3% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 11,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας, ενώ οι ρυθμοί μείωσης των τιμών των «παλαιών» διαμερισμάτων ήταν 11,3%, 14,8%, 10,6% και 11,6%, αντίστοιχα.

Εκτιμήσεις-συναλλαγές επί οικιστικών ακινήτων

Οι εκτιμήσεις - συναλλαγές επί οικιστικών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος έφθασαν το δ΄ τρίμηνο του 2012 τις 9.500, έναντι 5.400 το γ΄ τρίμηνο, 6.700 το β΄ τρίμηνο και 6.500 το α΄ τρίμηνο του 2012 (στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα).

Το δ΄ τρίμηνο του 2012 οι εκτιμήσεις επί οικιστικών ακινήτων που έγιναν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος για οποιοδήποτε λόγο (χρηματοδότηση για αγορά, εγγραφή εξασφάλισης για μη στεγαστικά δάνεια, μεταφορά οφειλών πελατών από μια τράπεζα σε άλλη, επανεκτιμήσεις χαρτοφυλακίου κ.λπ.) ήταν αυξημένες κατά 15,4% έναντι του δ΄ τριμήνου του 2011 σε σύγκριση με σημαντική μείωση κατά τα προηγούμενα τρίμηνα του 2012 (α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο του 2012: -49,3%, -44,2% και -44,2%, αντίστοιχα).

Η αύξηση του αριθμού των εκτιμήσεων στο τελευταίο τρίμηνο του 2012 είναι αποτέλεσμα της απόφασης ορισμένων μεγάλων εμπορικών τραπεζών για την επανεκτίμηση σημαντικού μέρους των οικιστικών ακινήτων τους, τα οποία αποτελούν αντικείμενο χρηματοδότησης ή εξασφάλισης χορηγούμενων δανείων. Ωστόσο, σε ολόκληρο το 2012 ο αριθμός των εκτιμήσεων αυτών έφθασε τις 28.200, καταγράφοντας σημαντική μείωση κατά 34,2% έναντι του προηγούμενου έτους (2011: 42.800). Το 2011 η αντίστοιχη μείωση ήταν ακόμη μεγαλύτερη και ανήλθε στο 42,5% (2010: 74.500).

Ο όγκος των οικιστικών ακινήτων που αφορούσαν οι εκτιμήσεις - συναλλαγές (με βάση το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων) ήταν αυξημένος κατά 14,5% το δ΄ τρίμηνο του 2012 σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2011 (α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο 2012: -47,8%, -44,1% και -43,7% αντίστοιχα, αναθεωρημένα στοιχεία). Για ολόκληρο το 2012 ο όγκος αυτός μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 33,6%, έναντι ακόμη μεγαλύτερης μείωσης κατά 39,8% το 2011.'

Τέλος, η αξία των οικιστικών ακινήτων τα οποία αφορούσαν οι εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη διαμεσολάβηση των πιστωτικών ιδρυμάτων ήταν το δ΄ τρίμηνο του 2012 μειωμένη κατά 2,5% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2011 (α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο 2012: -51,6%, -50,2% και -49,3% αντίστοιχα, αναθεωρημένα στοιχεία).

Η μέση ετήσια μείωση στην αξία των οικιστικών ακινήτων ήταν μεγαλύτερη το 2012 (41,4%), έναντι 40,1% το 2011.

 

in.gr