Από τις 27 Ιανουαρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 134.415.993 νέων μετοχών της ΑΝΕΚ με την τελική ονομαστική αξία 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ ανέρχεται σε 134.415.993 κοινές και προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι: Α) 131.134.117 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, Β) 312.163 προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως 1990 και Γ) 2.969.713 προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως 1996.

Εξάλλου, το Δ.Σ. της εταιρείας ενέκρινε τον διορισμό του νέου Δημάρχου Χανίων κ. Σκουλάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, ως μη εκτελεστικού μέλους του, σε αντικατάσταση του πρώην Δημάρχου Χανίων κ. Βιρβιδάκη Κυριάκου του Επαμεινώνδα.

marinews.gr