Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων  υπενθυμίζει στις Περιβαλλοντικά Αδειοδοτημένες δραστηριότητες την υποχρέωση υποβολής της Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.).

Το προς συμπλήρωση έντυπο της Ε.Ε.Π.Α. και η σχετική Εγκύκλιος είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υ.Π.Ε.Κ.Α. http://www.ypeka.gr (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ » ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ-Εγκύκλιοι-Έντυπα) όπου υπάρχει και Οδηγός για την ορθή συμπλήρωσή του.

Η υποβολή της Ε.Ε.Π.Α. πρέπει να γίνει έως το τέλος Φεβρουάριου του 2013 με τα στοιχεία που αφορούν το έτος 2012 και πρέπει να αποστέλλεται σε ένα αντίγραφο:

στο ΥΠΕΚΑ, στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 147,  Τ.Κ. 11251, Αθήνα

στην Υπηρεσία που χορήγησε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, προκειμένου να ενημερωθεί ο φάκελος της δραστηριότητας.

στην Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στην Ταχ. Δ/νση: Μ. Παρλαμά2 και Λ. 62 Μαρτύρων 417, 71304 Ηράκλειο.

Προκειμένου για πληροφορίες για την συμπλήρωση του εντύπου και οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση, οι υπόχρεοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 28213-45813, 45839,  45819.