Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία την Ε.Ε.Δ.Ε. και το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου πρόκειται να υλοποιήσει δύο επιδοτούμενα προγράμματα Συμβουλευτικής και Επανακατάρτισης Ανέργων “ 2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ” διάρκειας 280 ωρών / ανά πρόγραμμα.

Προϋπόθεση Συμμετοχής είναι ο ενδιαφερόμενος να είναι απολυμένος-άνεργος από επιχείρηση που ανήκει σε έναν από τους παρακάτω κλάδους:

- Λιανικό Εμπόριο,

- Εμπορία, Διακίνηση και Συντήρηση Αυτοκινήτων

- Κατασκευές / Δομικά Υλικά

Επιδότηση Ανέργου: Ποσό 5,00€ (μικτό) ανά ώρα κατάρτισης.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

1. Αίτηση Συμμετοχής (Δίνεται από το ΚΕΚ)

2. Αποδεικτικό Κλάδου Απασχόλησης (Βεβαίωση Εργοδότη ή έγγραφο από ΙΚΑ ή Καταγγελία Σύμβασης ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο που να φαίνεται ότι ανήκει στο Λιανικό Εμπόριο ή Αυτοκίνητα ή Δομικά Υλικά - Κατασκευές).

3. Κάρτα Ανεργίας Επικυρωμένη (η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ)

4. Αστυνομική Ταυτότητα Επικυρωμένη

5. Βιογραφικό

6. Μία Φωτογραφία Ταυτότητας

Υποβολή Δικαιολογητικών: Κ.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Κορωναίου 9, Ηράκλειο.

Πληροφορίες: κα Βενιχάκη Μαίρη και κα Κουτεντάκη Έφη τηλ. 2810-342136.