Την επιβολή προστίμων χρηματικού ύψους 38.000 ευρώ περίπου σε δύο επιχειρήσεις στη Κρήτη  υπέγραψε ο Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μωυσής Κουρουζίδης, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Συνολικά σε πανελλαδικό επίπεδο επιδόθηκαν πρόστιμα ύψους 590.950 ευρώ σε 12 μονάδες ενώ οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν στην κακή διαχείριση υγρών και στερεών αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, αποβλήτων συσσωρευτών, περιττωμάτων πτηνών, καύση νεκρών ζώων, χρήση φορμόλης σε ιχθυοκαλλιέργειες κ.ά.

Στη Κρήτη οι παραβάσεις που καταγράφησαν α) σε μονάδα ανακύκλωσης αυτοκινήτων-σιδήρων-μετάλλων-καλωδίων με συνακόλουθο πρόστιμο της τάξεως των 7650 ευρω και β) σε ξενοδοχειακή μονάδα με πρόστιμο 29950, αφορούν:

- τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια και τη διάθεση λυμάτων
- διάθεση λυμάτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πλημμελής παρακολούθηση των επεξεργασμένων λυμάτων, Μη σύννομη διαχείριση στερεών αποβλήτων αντίστοιχα

Μεταξύ των μονάδων στις οποίες επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, περιλαμβάνονται δύο Δήμοι, τρεις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και μία βιομηχανία, μία μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, μία μονάδα ανακύκλωσης αυτοκινήτων-σιδήρων-μετάλλων-καλωδίων, ένα λατομείο αδρανών υλικών, ένα εκκοκκιστήριο, μία πτηνοτροφική μονάδα και μία ξενοδοχειακή μονάδα.

Το υψηλότερο πρόστιμο επιβλήθηκε στο Δήμο Μεγάρων  για το Χώρο Ανεξέλεγκτης 2ιάθεσης Απορριμμάτων του 2ήμου, στη θέση «Καμπία»

Ο Δήμος εκτελούσε εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια και το πρόστιμο ανέρχεται σε 394.000 ευρώ.


flashnews.gr