Η Τράπεζα Πειραιώς επεκτείνει τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Η ΕΤΕπ σε συνέχεια της προηγούμενης επιτυχημένης συνεργασίας τόσο με τη Τράπεζα, όσο και με τις θυγατρικές της στα Βαλκάνια, χορηγεί αρχικά € 50 εκατ. στη Τράπεζα Πειραιώς η οποία θα τα διαθέσει, υπό τη μορφή κυρίως Επενδυτικών Δανείων, σε τελικούς δικαιούχους που πραγματοποιούν επιλέξιμες επενδύσεις με βάση τα κριτήρια της ΕΤΕπ.

Το ποσό των € 50 εκατ. αποτελεί την πρώτη δόση από το σύνολο των € 200 εκατ. που προβλέπεται να χορηγηθούν στη Τράπεζα Πειραιώς από την ΕΤΕπ, με την εγγύηση του «Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΕΛΤΕπ ΜΜΕ)» του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την συμμετοχή της στο πρόγραμμα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων αφενός μεν, για τη σύσταση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, αφετέρου δε, για τη συνεπένδυση κεφαλαίων με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας στο νέο Ταμείο Δανειοδοτήσεων με την επωνυμία «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση».

Το πρόγραμμα του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας αφορά την παροχή εγγύησης μέχρι 80% σε επενδυτικά δάνεια αλλά και δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα συνεπένδυσης, αφορά χρηματοδότηση για κεφάλαια κίνησης και επενδυτικές δαπάνες ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έχει συνολικό προϋπολογισμό € 450 εκατ. εκ των οποίων τα € 225 εκατ. θα διατεθούν από τις Τράπεζες.

Η συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς τόσο με την ΕΤΕπ όσο και με το ΕΤΕΑΝ θα αποφέρει την απαιτούμενη ρευστότητα και σημαντικά οφέλη στις χρηματοδοτούμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για την κάλυψη επενδυτικών τους δαπανών αλλά και αναγκών σε κεφάλαια κίνησης, παρέχοντας άμεση πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και προνομιακούς όρους χρηματοδότησης.