Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης έναντι της τρόικας αναφορικά με το ζήτημα της αναδιοργάνωσης του δημόσιου τομέα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο συνάντησης του υπουργού Οικονομικών Ι. Στουρνάρα και του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Α. Μανιτάκη, το πρωί της Τρίτης στο υπουργείο Οικονομικών.

Εξάλλου εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης περιγράφει την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των υπαλλήλων των Ανεξάρτητων Αρχών, των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ, των υπαλλήλων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού, αλλά και των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, καθώς και των ειδικοτήτων ΔΕ Διοικητικών καθηκόντων, οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης των θέσεών τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι ως άνω υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν στη διεύθυνση προσωπικού του φορέα στον οποίο κατείχαν οργανική θέση αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώσουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την αξιολόγηση προσόντων ή κριτηρίων. Η μετάταξη των υπαλλήλων θα γίνει με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων, σε συνδυασμό με τις δηλούμενες για κάθε θέση προτιμήσεις. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων λήγει στις 13/3/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν κατά σειρά προτίμησης.  Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν δηλώσει προτίμηση ή σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων κατά τη σειρά προτεραιότητας αυτών.

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και είναι αποσπασμένοι ή είχαν υποβάλει αίτηση μετάταξης, για την οποία έχει υπογραφεί  η σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων πριν τη δημοσίευση του ν. 4093/2012 (12.11.2012), υποβάλλουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο φορέα, στον οποίο κατείχαν οργανική θέση. Για την αξιολόγηση, ωστόσο, των κριτηρίων της «ομοεδρικότητας» και της «συνυπαγωγής» για τους ως άνω υπαλλήλους, ως φορέας προέλευσης θεωρείται ο φορέας στον οποίο είναι αποσπασμένοι ή στον οποίο υπέβαλαν την αίτηση μετάταξης, για την οποία έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, πριν τη δημοσίευση του ν.4093/2012.

in.gr