Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι :

Καν. 1234/ΕΚ/2007 Ε.Ε. Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού έτους 2013

Υλοποίηση δράσεων

3.1 “Αντικατάσταση κυψελών”  και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής

Ύστερα από την έκδοση της απόφασης δέσμευσης πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2013 έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ.

Όπως είναι γνωστό, η εν λόγω ΚΥΑ αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση και των υπόλοιπων ΥΑ για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, εφόσον:

είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και

δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης

φορολογίας εισοδήματος

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» έχουν οι «επαγγελματίες αγρότες» και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ, εφόσον:

είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παραγωγικών μελισσοσμηνών,

είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και

δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα αίτησης, από την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2013 στην έδρα του Κέντρου Μελισσοκομίας της περιοχής τους.

Η παραλαβή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης για την υλοποίηση των δράσεων, για το οποίο θα υπάρξει νέα ενημέρωση!

Η αίτηση είναι κοινή για τις δύο δράσεις και μπορεί να υποβληθεί:

α) αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο,

β) δια αντιπροσώπου (Στην περίπτωση αυτή, ο αντιπρόσωπος οφείλει να προσκομίζει   σχετική εξουσιοδότηση επικυρωμένη από αστυνομική αρχή.),

γ) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή από την οποία να προκύπτει ότι η αποστολή της αίτησης και των απαραίτητων συνοδευτικών δικαιολογητικών έχει πραγματοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Οι αιτήσεις, για να γίνουν δεκτές, πρέπει να συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) φωτοαντίγραφο θεωρημένου (σε ισχύ) μελισσοκομικού βιβλιαρίου, νομίμως επικυρωμένου,

β) φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 (ή Ε3 για επιτηδευματίες) της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης εισοδήματος, νομίμως επικυρωμένου, από την οποία να προκύπτει η παραλαβή της εν λόγω δήλωσης από υπάλληλο της αρμόδιας ΔΟΥ

 Ως «πιο πρόσφατη» φορολογική δήλωση εισοδήματος νοείται εκείνη που έχει υποβληθεί πιο πρόσφατα σε σχέση με τον χρόνο υποβολής της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.

Στην περίπτωση υποβολής της παραπάνω δήλωσης εισοδήματος στην αρμόδια ΔΟΥ ταχυδρομικώς ή ηλεκτρονικά, ο αιτών οφείλει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία αποστολής της.

Επίσης, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικύρωση του εντύπου Ε1 ή Ε3, υποβάλλεται απλό φωτοαντίγραφο αυτού, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία αναφέρεται ότι τα στοιχεία του εντύπου Ε1 ή Ε3 είναι αληθή.

γ) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας ενός βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία να προκύπτουν:

η επωνυμία της τράπεζας,

ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), καθώς και ότι

ο αιτών είναι ο δικαιούχος ή ο κύριος δικαιούχος (στην περίπτωση συνδικαιούχων) του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού

δ) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δράση ή συγκεκριμένες δράσεις δεν ενισχύονται άμεσα ή έμμεσα από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα

ε) εξουσιοδότηση επικυρωμένη από αστυνομική αρχή, στην περίπτωση υποβολής της αίτησης δια αντιπροσώπου

Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», υποβάλλονται επιπλέον:

α) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ, από όπου θα προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και της σελίδας θεώρησης, από όπου θα προκύπτει ότι το βιβλιάριο αυτό είναι σε ισχύ

β) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών

Για όσα από τα παραπάνω δικαιολογητικά προβλέπεται νόμιμη επικύρωση (πχ φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου, κλπ), αυτή δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση υποβολής της αίτησης αυτοπροσώπως από τον αιτούντα, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι αυτός προσκομίσει κατά την υποβολή της αίτησης και τα πρωτότυπα έγγραφα, ούτως ώστε ο παραλαβών της αίτησης να μπορεί να επιβεβαιώσει - διασταυρώσει την ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτά.

Αιτήσεις υποβληθείσες πριν τις 01/02/2013 και ύστερα από την λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, όπως θα καθοριστεί μέσω της σχετικής απόφασης, δε γίνονται δεκτές.

Επίσης, δε γίνονται δεκτές αιτήσεις υποβληθείσες χωρίς τα απαραίτητα συνοδευτικά (κατά περίπτωση) έγγραφα (δικαιολογητικά), όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω.

Σημειώνεται ότι  οι υποβληθείσες αιτήσεις τίθενται σε ισχύ, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι εκδοθεί και δημοσιευτεί η σχετική απόφαση λεπτομερειών εφαρμογής.