Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη συνεδρίασή του της 18ηςΦεβρουαρίου 2013, συζήτησε σύμφωνα με την αρμοδιότητά του την προτεινόμενη κατά το σχέδιο «Αθηνά» συγχώνευση των Τμημάτων Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Ιδρύματος. Η ομόφωνη γνώμη του Συμβουλίου έχει ως εξής: 

A. Το Συμβούλιο εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του στην προτεινόμενη συγχώνευση των Τμημάτων Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα δύο Τμήματα αποτελούν ακαδημαϊκές μονάδες ερευνητικής και διδακτικής αριστείας με σαφώς διακεκριμένα και μη επικαλυπτόμενα ερευνητικά και διδακτικά αντικείμενα. 

Το Τμήμα Μαθηματικών έχει ως αντικείμενο την παραγωγή και διάχυση της μαθηματικής γνώσης. Το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη μεθόδων για τη χρήση των μαθηματικών σε προβλήματα άλλων επιστημών (όπως, της Ιατρικής, της Υπολογιστικής Επιστήμης, της Βιολογίας, των Οικονομικών Επιστημών). 

Η αριστεία των δύο Τμημάτων τεκμηριώνεται από τις διεθνείς διακρίσεις των μελών τους, την συμμετοχή τους στην χρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε. έρευνα, την πρωτοποριακή συγκρότηση των προγραμμάτων σπουδών τους, την επαγγελματική πορεία των φοιτητών τους και τις αξιολογήσεις τους από την αρμόδια Αρχή. 

Συνεπώς, η σχεδιαζόμενη συγχώνευση των δύο Τμημάτων θα έχει ως μόνο αυτόματο αποτέλεσμα την μείωση κατά ένα των ελληνικών πανεπιστημιακών Τμημάτων αριστείας, σε απόλυτη αντίθεση με τον δεδηλωμένο στόχο της εθνικής πολιτικής για την παιδεία. 

B. Η ενδεχόμενη «απορρόφηση» του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών από το Τμήμα Μαθηματικών σημαίνει την κατάργηση ενός Τμήματος το οποίο, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στα αποτελέσματά του, υπηρετεί την εφαρμογή της έρευνας στην υψηλής τεχνολογίας βιομηχανία. 

Συνεπώς, η σχεδιαζόμενη «απορρόφηση» του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών αντιστρατεύεται έναν θεμελιώδη στόχο της εθνικής πολιτικής παιδείας και έρευνας, δηλαδή της σύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με τους κλάδους της οικονομίας των οποίων η ανάπτυξη θα συντελέσει στην έξοδο της χώρας μας από την κρίση.