Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων ο Προϋπολογισμός και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου για το 2013. Όπως επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος αρμόδιος επί Οικονομικών Θεμάτων, Κων/νος Πρωτοπαπαδάκης «ο προϋπολογισμός ου Δήμου Χανίων είναι ένα προϋπολογισμός δυναμικός, που εστιάζει στη χρηστή και ορθολογική διαχείριση των οικονομικών, στην ενίσχυση των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και στην χρηματοδότηση μιας σειράς αναγκαίων τεχνικών έργων για όλες τις περιοχές του Δήμου».

«Η δημοτική μας αρχή είχε και έχει μία πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία στη σύνταξη του φετινού προϋπολογισμού, ο οποίος διαμορφώνεται σ’ ένα δυσμενές περιβάλλον που καθορίζεται από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης: μείωση των λειτουργικών δαπανών, πλήρης αξιοποίηση των εισπραττόμενων τελών και διεκδίκηση πόρων από εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Αυτή η φιλοσοφία οδήγησε σε αποτελέσματα, τα οποία καθιστούν πλέον τον δήμο Χανίων ως έναν οικονομικά υγιή και βιώσιμο δήμο παρά τις μεγάλες περικοπές πόρων που έχουμε υποστεί» ανέφερε ο κ. Πρωτοπαπαδάκης.

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης

Μαζί με τον προϋπολογισμό εγκρίθηκε από το ΔΣ και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης το οποίο εξειδικεύει τις δράσεις που προβλέπονται στο Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ότι θα υλοποιηθούν κατά το τρέχον έτος. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Γαβριήλ Κουρή «το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, αποτελεί το βασικό πλαίσιο που καθορίζει την στρατηγική και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου μας» ενώ προσθέτει ότι «συνιστά ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη διοίκηση ενός Δήμου αλλά και τους δημότες, οι οποίοι μπορούν να γνωρίζουν τις δραστηριότητες και τα έργα που θα υλοποιήσουν οι δημοτικές υπηρεσίες, με βάση τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό, καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων έργων/δραστηριοτήτων».

Την ευθύνη σύνταξης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και της αξιολόγησης των στοιχείων και των δεικτών, είχε ειδική διεπιστημονική ομάδα - που ορίστηκε με απόφαση Δημάρχου - αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους του Τμήματος Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης του Δήμου Χανίων:
• Παπάς Χριστόφορο, Οικονομολόγο,
• Πετρόχειλου Σοφία, Οικονομολόγο,
• Σαλάππα Αθηνά, κλάδου Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης.

Διαπιστώσεις

Οι διαπιστώσεις στις οποίες καταλήγει η διεπιστημονική ομάδα του Δήμου Χανίων, αναλύοντας τη δομή του προϋπολογισμού εσόδων και εκτέλεσης δαπανών για το έτος 2013, καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη χρήση και την ανάλυση των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών, είναι οι εξής:

- Ο Δήμος Χανίων, το 2013 θα συνεχίσει την υψηλή επενδυτική δραστηριότητα, μέσα από την εκτέλεση έργων και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως το ΕΣΠΑ. Σε σχέση με το 2012, εκτιμάται ότι θα υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση των πόρων για χρηματοδότηση επενδύσεων (έργων, δράσεων και ενεργειών).
- Το κόστος λειτουργίας του Δήμου Χανίων, εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένο σε σχέση με το 2012. Αυτό θα συμβεί με την ορθολογικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εισπρακτικών μηχανισμών, όσο και με τη μείωση του λειτουργικού κόστους που θα υπάρξει (π.χ. μείωση κόστους απασχόλησης προσωπικού).
- Ο Δήμος Χανίων θα στηριχτεί σημαντικά, όπως και το 2012, στην άντληση πόρων μέσα από την αξιοποίηση της περιουσίας του και στην ικανότητα των εισπρακτικών μηχανισμών του, καθώς και στη διάθεση κρατικών επιχορηγήσεων για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών (ΣΑΤΑ και ΚΑΠ). Επίσης, προβλέπεται ότι θα καλύψει σημαντικό μέρος της επενδυτικής του δραστηριότητας, περίπου το 25%, από επιχορηγήσεις μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπως είναι το ΕΣΠΑ.
- Το κοινωνικό «προφίλ» του Δήμου Χανίων, το 2013, θα διατηρηθεί και θα ενισχυθεί, παρά τη δυσχερή οικονομική συγκυρία, με σειρά δράσεων που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ…