Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 26 Μαρτίου, αποφάσισε η διοίκηση του ΟΠΑΠ, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του ΔΣ και η έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης με την Intralot.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στα γραφεία της εταιρείας.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

* Ανακοίνωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.

* Έγκριση αντικατάστασης μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

* Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης, μεταξύ της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» με αντικείμενο την «προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, για νέο λειτουργικό σύστημα όλων των παιχνιδιών της Εταιρείας και τη μετάβαση των υφισταμένων λειτουργιών της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» σε αυτό, καθώς επίσης και για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού».

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, θα γίνει Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 6  Απριλίου.

 

in.gr