Από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, δίνονται οι βροχοπτώσεις που έχουν παρατηρηθεί για το μήνα Φεβρουάριο του 2013, συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, η μικρότερη βροχόπτωση εμφανίζεται στο Φραγκοκάστελλο (38 mm) ενώ η υψηλότερη στο Έλος (164 mm).

Σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, το σύνολο της φετινής βροχόπτωσης για το μήνα Φεβρουάριο, σε όλες τις περιοχές του Νομού, ήταν μικρότερο από το περυσινό, σε ποσοστό μείωσης που κυμάνθηκε από 42% στο Έλος έως 81% στο Φραγκοκάστελλο


ΠΕΡΙΟΧΗ                   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  %

                                   2012       2013      

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ                    206        104         -49,5%

ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ                  165         72           -56,4%

ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ                 299         79           -73,6%

ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ          179         43           -76,0%

ΕΛΟΣ                           283        164         -42,0%

ΦΡΑΓΚΟΚΑΣΤΕΛΛΟ    200         38           -81,0%

ΚΑΚΟΠΕΤΡΟ                303         124         -59,1%

ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑ      110         61           -44,5%


.