Με αρκετές αλλαγές ψηφίζεται σήμερα στην Βουλή το σχέδιο νόμου με το οποίο ιδρύεται ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. στον οποίο συγχωνεύονται οι ΟΑΔΥΚ-ΟΑΝΑΚ και εντάσσονται οι Υποδομές Κρήτης ΑΕ αλλά και οι αρμοδιότητες που αφορούν στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης και στο φράγμα Αποσελέμη.

Οι σημαντικότερες αλλαγές στο αρχικό νομοσχέδιο που δημοσίευσε το Flashnews.gr (δείτε εδώ) θα κατατεθούν με τροπολογία και αφορούν στην αποδοχή των προτάσεων των φορέων της Κρήτης ειδικά σε ότι αφορά στην διασφάλιση της μη ιδιωτικοποίησης των υδάτων και στην διεύρυνση της συμμετοχής της αυτοδιοίκησης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΚ, το οποίο από 9μελές γίνεται 11μελές.

Ειδικότερα η τροπολογία ορίζει ξεκάθαρα πως το Ελληνικό Δημόσιο, ως κατέχον την πλειοψηφία στο μετοχικό κεφάλαιο της Ο.Α.Κ. Α.Ε., δεν δύναται να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε οιονδήποτε τρίτο (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή ιδιώτη), διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της κρατικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων και δικτύων.

(1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του κεφαλαίου Γ’ «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» του ν. ………….(Α’ ……) «Επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου είναι αμεταβίβαστες».)

Παράλληλα, ενισχύεται η συμμετοχή των φορέων και των δυο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της νέας εταιρείας,που θα είναι 11μελές (αντί για 9μελές) και στο οποίο θα συμμετέχουν δύο (αντί του ενός) εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης και δύο (αντί του ενός) εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης.

(«16. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
α. Το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ως Πρόεδρο.
β. Ένα (1) μέλος οριζόμενο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.
γ. Πέντε (5) μέλη οριζόμενα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.
δ. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης οριζόμενους από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.
ε. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.»)

Επιπλέον ενώ στο αρχικό σχέδιο γινόταν αναφορά για αναλογική εκπροσώπηση των 4 νομών της Κρήτης στα 5 από τα 9 μέλη του ΔΣ, η τροπολογία αναφέρει πως η αναλογική εκπροσώπηση θα αφορά και τα 11 μέλη του ΔΣ.

(«17. Κατά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε. από όλα τα αποφασίζοντα όργανα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του παρόντος, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αναλογικής κατά το δυνατό εκπροσώπησης των τεσσάρων (4) Νομών της Κρήτης, στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.»)

Επίσης, εξειδικεύονται θέματα, που αφορούν τόσο στις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε., ως διαδόχου των έργων των συγχωνευόμενων οργανισμών Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ. αλλά και της καταργούμενης εταιρείας «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης α.ε.», όσο και στο ζήτημα της περιουσίας της νέας εταιρείας, από την οποία εξαιρούνται έργα η κυριότητα των οποίων δεν ανήκε στους συγχωνευόμενους οργανισμούς Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ..

(«Ειδικότερα, η νέα εταιρεία αναλαμβάνει όλα τα έργα κυριότητας των συγχωνευόμενων οργανισμών Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ., το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), το έργο του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (Ν.Ο.Α.Κ.), το έργο της ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη, ενώ δύναται να αναλάβει και τον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση οποιουδήποτε άλλου έργου ανατεθεί σε αυτήν κατ’ εντολήν Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α’ και β’ βαθμού, ή του εποπτεύοντος Υπουργού.»

« 14. Στην περιουσία της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε ανήκουν τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων οργανισμών Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ., με εξαίρεση έργα που ανέλαβαν οι συγχωνευόμενοι φορείς κατ’ εντολήν Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α’ και β’ βαθμού, ή τρίτων, ως και εκείνα που έχουν χαρακτηρισθεί ή χαρακτηρίζονται ως εκ της φύσεώς τους, ως περιουσία του Δημοσίου.»)

Δείτε εδώ ολόκληρη την τροπολογία

Δείτε εδώ το αρχικό σχέδιο νόμου (σελίδα 82)