Στην δέσμευση των λογαριασμών των οφειλετών του ΙΚΑ που έχουν προβεί σε ρυθμίσεις, αναφέρεται ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννης Βρούτσης, μετά από κοινοβουλευτική παρέμβαση, του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Για την αναστολή των αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης ασφαλιστικά ενήμερος θεωρείται ο οφειλέτης ο οποίος υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης των οφειλών του και καταβάλλει ανελλιπώς τις μηνιαίες δόσεις και τρέχουσες εισφορές. Όπως αναφέρει το έγγραφο του Υπουργείου: «τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες όταν ο οφειλέτης ή ο εργοδότης δεν έχει προβεί στην ρύθμιση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών του εισφορών ή στην καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που του έχουν καταλογιστεί».

Από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται ως αναγκαστικό μέτρο είσπραξης και η κατάσχεση εις χείρας τραπεζών ως τρίτων. Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 63 του Ν.3996/2011 έχει προβλεφθεί ότι: «το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί στους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την διασφάλιση των απαιτήσεων του ιδρύματος δύναται κατά την εκτίμηση του αρμοδίου οργάνου να αρθεί, μετά την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και εφόσον τηρούνται οι όροι της απόφασης ρύθμισης».

Στην απάντησή του, ο Υπουργός κ. Ι. Βρούτσης αναφέρει ότι: «η άρση της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου ήτοι του διευθυντή του οικείου περιφερειακού ή του τοπικού υποκαταστήματος ή του ταμείου είσπραξης εσόδων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Όπως αναφέρει το ΙΚΑ σε έγγραφο που διαβίβασε στο αρμόδιο Υπουργείο για τα κριτήρια τα οποία οφείλει να εφαρμόσει το αρμόδιο όργανο, ώστε να προβεί στην άρση της επιβληθείσας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατάσχεσης, προκειμένου να σταθμίσει ποιοι είναι οι αξιόπιστοι και καλόπιστοι οφειλέτες σε αντιπαραβολή με τους αναξιόχρεους και κακόπιστους οφειλέτες ή γενικώς τους μη ανταποκρινόμενους στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις είναι: «1)να έχει υπαχθεί ο οφειλέτης σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών του, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, 2)να τηρεί ο οφειλέτης τους όρους της απόφασης ρύθμισης των οφειλών του, 3)η συνέπεια που έχει επιδείξει ο οφειλέτης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του μέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλών του, και 4)συνεκτιμάται εάν ο οφειλέτης είναι επιχείρηση ατομική ή με τη μορφή εταιρείας οποιασδήποτε μορφής, το μέγεθος του κινδύνου για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης ή ο αριθμός των απασχολούμενων σε αυτή τα οποία θα διακυβεύονταν ενδεχομένως».

Σε κάθε περίπτωση πάντως υπάρχει πλήρης επίγνωση της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η πλειοψηφία των οφειλετών – εργοδοτών ειδικά στην παρούσα δύσκολη αυτή περίοδο και στο πλαίσιο αυτό οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά την εφαρμογή των διατάξεων αναζητούν πάντοτε την καλύτερη δυνατή λύση, με δεδομένα τα ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα και το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.