Τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου Φορέα Κάλυψης και Φορέα Εκκαθάρισης (“Energy House”), για το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών της ηλεκτρικής αγοράς μελετά η ΡΑΕ στο πλαίσιο της συνολικής αναδιοργάνωσης της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού, η οποία, ως γνωστόν, έχει δρομολογηθεί.

Η Ρυθμιστική Αρχή έχει εκπονήσει μια ολοκληρωμένη δέσμη ρυθμιστικών μέτρων για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την πλήρη εφαρμογή (2014-2015) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Μοντέλου Αγοράς (Target Model), τα οποία, μετά την υιοθέτησή τους από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπαίνουν τώρα στη φάση της εξειδίκευσής τους.

Αντικειμενικός στόχος είναι η εξομάλυνση των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που χαρακτηρίζουν σήμερα τον ενεργειακό τομέα, η αύξηση της ρευστότητας στην αγορά, καθώς και η άρση των στρεβλώσεων που παρατηρούνται.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η δημιουργία του Φορέα Κάλυψη και Εκκαθάρισης. Ο Φορέας αυτός θα αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα (ή κοινοπραξία) που θα εισπράττει για λογαριασμό των προμηθευτών τις οφειλές των πελατών τους, και θα τις αποδίδει σε αυτούς σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. σε 30 ημέρες). Οι υπόλοιπες βασικές αρμοδιότητες του Energy House θα είναι αυτές του Φορέα Κάλυψης και του Φορέα Εκκαθάρισης, όπως προβλέπονται στον Κώδικα Συναλλαγών και στον Κώδικα Διαχείρισης, δηλαδή :

i. Διεκπεραίωση συναλλαγών, όπως αυτές θα εκκαθαρίζονται από τους Διαχειριστές των Συστημάτων και το Λειτουργό της Αγοράς. Οι συναλλαγές θα καλύπτουν τόσο τη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, όσο και τις πιστώσεις/χρεώσεις που αφορούν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (χρήση Συστήματος και Δικτύου, ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ, κ.λπ.).

ii. Κάλυψη των πιστωτικών κινδύνων των συναλλαγών αυτών, παρακολούθηση της συναλλακτικής συμπεριφοράς των παικτών, καθορισμός πιστωτικών απαιτήσεων (εγγυητικές , κ.λπ.).

iii. Παροχή ταμειακής ρευστότητας μέσω της ρύθμισης των ανεξόφλητων λογαριασμών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, liquidity pool.

iv. Παροχή δανείων στους Διαχειριστές ή στο Λειτουργό της αγοράς για κάλυψη ταμειακών αναγκών, σε περίπτωση που προκύπτουν κόστη τα οποία θα ανακτηθούν μέσω τελών, κ.λπ.

v. Αναφορές (reporting) χρηματικών ροών.

Θεωρείται ότι η ίδρυση και αποδοτική λειτουργία ενός τέτοιου Φορέα, σε συνδυασμό με την παράλληλη προώθηση της διαχείρισης διμερών συμβολαίων, όπως είναι οι προθεσμιακές συμβάσεις που θα δημοπρατηθούν μέσω του ΝΟΜΕ, οι οποίες και μειώνουν άμεσα και αναλογικά (σε σχέση με το ύψος των δημοπρατούμενων MW και MWh) το διαχειριστικό κίνδυνο του Λειτουργού της Αγοράς, μπορούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό και επαρκώς ασφαλές πλαίσιο οικονομικών συναλλαγών στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.