Για την προστασία των ασφαλισμένων, των συνεργαζόμενων διαμεσολαβητών και του προσωπικού της ασφαλιστικής Evima Insurance Group, απαντά ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Ιωάννης Στουρνάρας, μετά από κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Σύμφωνα με το Π.Δ.1 της 31-12-1989, όπως αναφέρει, έχει δημιουργηθεί λογαριασμός προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη, σκοπός του οποίου είναι «… η πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών μηνών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα έξη μηνών που προηγείται… από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης, από τη νομοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης, Υπουργικής Απόφασης περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης…»

Επιπλέον, όπως επισημαίνει ο Υπουργός κ. Ι. Στουρνάρας: «σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/1970, οι πρώην εργαζόμενοι και οι δικαιούχοι ασφαλιστικής παροχής, ασφαλιστικής εταιρείας της οποίας η άδεια λειτουργίας έχει ανακληθεί, έχουν προνόμιο στην ασφαλιστική τοποθέτηση αυτής, που προηγείται από κάθε άλλο γενικό ή ειδικό προνόμιο» και επισημαίνει ότι: «όσον αφορά τα καταβληθέντα μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα, αυτά επιστρέφονται στους ασφαλισμένους».

Για τους συνεργαζόμενους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές οι οποίοι, κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης, οφείλουν σε αυτή την απόδοση εισπραχθέντων ασφαλίστρων ή μη δεδουλευμένων προμηθειών ή έχουν απαίτηση από αυτή, προβλέπεται η είσπραξη των οφειλών αυτών ή η ικανοποίησή τους αντίστοιχα, από την υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία με μέριμνα του ασφαλιστικού εκκαθαριστή.